Kymmene avfallsnämnd informerar: Avfallstaxor 2024 på förslag

Kymmene avfallsnämnd bereder en avfallstaxa enligt 78 § i avfallslagen från och med 1 januari 2024 på förslag av styrelsen för Kymenlaakson Jäte Oy. Avfallstaxan består av en grunddel och taxatabeller. Taxaförslaget gäller grundavgiften för avfallshantering samt avfallstransporttaxan, det vill säga tömningsavgifter för avfallskärl och tilläggsavgifter i kommunerna Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyttis och Vederlax. I transporttaxan ingår tömningsavgifter för slutavfallskärl endast i kommunerna Itis, Kotka, Kouvola, Mäntyharju och Pyttis. Avgifterna för tömning av bio- och förpackningsavfall gäller alla kommuner. I taxaförslaget ingår även årsavgifter för låsta gemensamma insamlingsställen och Pertunmaa områdesinsamlingsställen och Mäntyharju kommuns slamtransporttaxa.

I grundavgiften föreslås under två euros höjning. Höjningen beror på att kostnaderna för de tjänster som produceras med grundavgiften har ökat och å andra sidan har invånarantalet i regionen minskat. Mottagningstaxan för slam i Mäntyharju stiger också något, eftersom Mäntyharju kommun har höjt mottagningspriset för slam.

I avfallstaxan föreslås en ny tjänst för bioavfallskärl, vars pris förutom tömning av kärlet även inkluderar hyran för ett ventilerat bioavfallskärl. Syftet är att i början betjäna framför allt boende i egnahems- och parhus i Kouvola, Kotka och Fredrikshamns centralorter på grund av skyldigheten att separat samla in bioavfall från och med 1 maj 2024. I taxan finns fortfarande ett pris också enbart för tömning av bioavfallskärl.

Av miljö- och kostnadsskäl föreslås faktureringsavgift på pappersfaktura. Däremot försvinner faktureringsavgiften för faktureringsfördelningen för gemensamt avfallskärl  (fi. jätekimppa). Syftet med detta är att uppmuntra invånarna att bland annat samla bioavfall tillsammans.

I övrigt föreslås inga ändringar eller förhöjningar i taxan.

Utkastet till taxa finns till påseende i det allmänna datanätet www.kymenjatelautakunta.fi  2.-16. november 2023.

Det är möjligt att framföra sin åsikt i fråga om utkastet till taxa. Skriftliga ställningstaganden ska lämnas till Kymmene avfallsnämnd senast 16 november 2023 kl. 12.00 på följande adress: Kymmene avfallsnämnd, Kouvola stad, PB 85, 45101 Kouvola eller kymenjatelautakunta@kouvola.fi.

Ytterligare information ges av avfallshanteringschef Katja Kangas, tfn 02061 58143, katja.kangas@kouvola.fi

AVFALLSTAXAN_MOTIVERINGSDELEN_1.1.2024

Avfallsservicens-grundavgift-2024

Tomningsavgifter-etc.-Kouvola-Iitti-Lapinjarvi_2024