Kungörelser som gäller Vasa förvaltningsdomstols beslut i ärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

Enligt 197 § i miljöskyddslagen ska Vasa förvaltningsdomstol delge sitt beslut om miljötillstånd genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och beslutet ska finnas framlagda minst den tid som föreskrivs för sökande av ändring. Information om kungörelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten.

Enligt 15 kapitlet 5 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol delge sitt beslut i ett ansökningsärende genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom vattenhushållningsprojektets influensområde.

Enligt 20 c § 1 momentet i marktäktslagen ska förvaltningsdomstolen delge sitt beslut om marktäktstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.

Enligt 166 § i gruvlagen måste förvaltningsdomstolens beslut meddela vid offentliggörande kungörelse vad som föreskrivs i 57 §. Förvaltningsdomstolen ska dessutom sörja för att den kommun där verksamheten bedrivs och andra kommuner där skadliga konsekvenser av verksamheten uppträder utan dröjsmål offentliggör beslutet som ett kommunalt tillkännagivande. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns 108 § i kommunallagen.

Av dataskyddsskäl har personuppgifter raderats från handlingarna som ges ut på vår webbsida. Vid behov kan handlingarna frågas efter i förvaltningsdomstolens registratorskontor.

Till kungörelsen och bilagor