Kouvola stad / Kymmene avfallsnämnd meddelar 5.6.2023

De nya avfallshanteringsbestämmelserna träder i kraft 1.6.2023

Kymmene avfallsnämnds förnyade avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.6.2023. Ändringar gjordes i bland annat skyldigheterna till separat sortering av bioavfall och alternativen för avfallskärlens tömningsintervall. Avfallshanteringsbestämmelserna gäller huvudsakligen avfallshanteringen vid bostadsfastigheter i Kouvola, Kotka, Fredrikshamn, Itis, Miehikkälä, Vederlax, Pyttis, Lappträsk, Mäntyharju och Pertunmaa. De nya avfallshanteringsbestämmelserna jämte motiveringarna finns på adressen https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/avfallsbestammelser/

Separat insamling av bioavfall från egnahems- och parhus börjar nästa valborg

Den separata insamlingen av bioavfall har redan länge varit obligatorisk för bostadsfastigheter med minst tre bostäder. I och med ändringarna i avfallslagen och de nya avfallshanteringsbestämmelserna utvidgas den separata insamlingen också till egnahems- och parhus. Den separata insamlingen börjar i Kotka, Fredrikshamn och Kouvola centralorter 1.5.2024. Du kan kontrollera insamlingsområdets avgränsning: Karta över centralorterna i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn

I mindre tätorter med 300–10 000 invånare börjar insamlingen först 1.5.2026. Majoriteten av tätorter med under 300 invånare lämnas utanför insamlingen. Insamlingen kommer inte heller att ordnas i glesbygden enligt de nya avfallshanteringsbestämmelserna.

Kymenlaakson Jäte Oy informerar närmare om de praktiska insamlingsarrangemangen på hösten, så det är ingen brådska. Man måste inte ansluta sig till insamlingen av bioavfall om man själv komposterar sitt bioavfall och har gjort en komposteringsanmälan till Kymmene avfallsnämnd. En elektronisk och en utskrivbar blankett för komposteringsanmälan finns på https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/arendehantering/. Pappersblanketter delas ut på bland annat kommunala bibliotek och vid behov skickar Kymmene avfallsnämnd dem per post.

De nya avfallstransporttaxorna uppmuntrar till separat insamling av bioavfall

Kymmene avfallsnämnd beslöt de nya avfallstransporttaxorna från och med 1.7.2023 under sitt möte i maj. I de kommuner där Kymenlaakson Jäte Oy även transporterar invånarnas restavfall, dvs. Kouvola, Kotka, Itis, Mäntyharju och Pyttis, har tömningsavgifterna för bioavfall överförts till tömningspriset för restavfall, varvid tömningen av bioavfallskärlet är förmånligare än tömning av restavfallskärlet. Kymmene avfallsnämnds protokoll 25.5.2023, med de nya taxorna som bilaga

Längre tömningsintervall för restavfallskärlet?

En annan viktig förändring för invånaren är att tidigare har endast mindre hushåll kunnat få fyra veckors tömningsintervall i stället för två veckors tömningsintervall för restavfallskärlet, dvs. den vanliga ”soptunnan”, om de inte har komposterat bioavfall. De nya bestämmelserna möjliggör detta för alla fastigheter. Ändringen av tömningsintervallet till fyra veckor kan göras genom att anmäla det till det egna avfallstransportföretaget.

Om man på fastigheten komposterar eller samlar in bioavfall separat, kan tömningsintervallet för restavfallskärlet till och med vara över fyra veckor, dock högst 12 veckor. Information om förfarandesättet för att få ett längre tömningsintervall och de uppdaterade blanketterna ges nästa vecka (vecka 23).

Kontrollera skicket på ditt avfallskärl med tanke på råttor och fåglar

Vid val av tömningsintervall ska man beakta att avfallet alltid måste rymmas i avfallskärlet och locket gå fast och att avfallet inte får orsaka luktolägenheter eller andra olägenheter. Kontrollera också att ditt avfallskärl inte har hål eller sprickor. Vissa större avfallskärl har en s.k. propp i botten för tvätt av kärlet. Kontrollera att proppen är på plats för att se till att avfallskärlet inte lockar råttor eller andra skadedjur. Fastighetsinnehavaren ansvarar för avfallskärlets skick.

Mer information: Katja Kangas, avfallshanteringschef, tfn 020 615 8143, katja.kangas@kouvola.fi www.kymenjatelautakunta.fi