Kommunstyrelsen har godkänt Lappträsk kommuns budget för 2023 och ekonomiplan för de närmaste åren

Kommunstyrelsen i Lappträsk behandlade budgeten för 2023 och ekonomiplanen på sitt möte i går. Budgeten ska behandlas och godkännas av fullmäktige den 7 december.

Beredningen av budgeten för 2023 har skett i en utmanande och oförutsägbar verksamhetsmiljö. De administrativa förändringar som förändringen i välfärdsområdena medför och effekterna av det pågående kriget i Ukraina på bl.a. ekonomin och energiförsörjningen orsakar stor osäkerhet om ekonomin under det kommande året.

-Trots den utmanande verksamhetsmiljön har vårt mål varit att bereda en budget som utvecklar verksamheten och säkrar tjänsterna, och som också är ekonomiskt ansvarsfull, säger kommundirektör Jarkko Sorvanto.

Året 2023 kommer att medföra historiskt betydande förändringar i ekonomin och verksamheten. I fortsättningen ligger ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna hos Östra Nylands välfärdsområde, som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Ungefär hälften av budgeten överförs då till välfärdsområdena jämfört med 2022. Verksamhetsutgifterna i budgeten är cirka 9,85 miljoner euro, medan utgifterna i årets budget är cirka 20,7 miljoner euro.

Bildnings- och välfärdstjänsterna blir den största sektorn år 2023 med en budget på omkring 4,9 miljoner euro, när man mäter med verksamhetskostnader. Verksamhetskostnaderna för de tekniska tjänsterna uppgår till cirka 3 miljoner euro och koncernförvaltningens utgifter uppgår till cirka 1,9 miljoner euro.

-Välfärdsområdesförändringen medför att Lappträsk anställer en välfärdskoordinator som tillsvidareanställning och dessutom satsar Lappträsk på invånarnas välfärd genom att anställa en ny idrottsinstruktör/-rådgivare, berättar kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas.

Det beräknade skatteutfallet för 2023 är cirka 5,2 miljoner euro. Den kommunala inkomstskattesatsen är 8,86 procent år 2023, då skattesatsen för alla kommuner minskar med 12,64 procentenheter från skattesatsen 2022. Staten skär ned en tredjedel av alla kommuners samfundsskatteintäkter. Fastighetsskattesatserna förblir oförändrade. Systemet med statsandelar reformeras delvis på grund av reformen av välfärdsområdena. Lappträsk beräknas få cirka 2,6 miljoner euro i statsandelar, vilket är cirka 5,9 miljoner euro mindre än i år.

Budgeten för 2023 visar ett litet överskott, cirka 62 000 euro.

Investeringen i Kapellby avloppsreningsverk är den största investeringen i investeringsplanen för de närmaste åren. Nästa års investeringar uppgår till sammanlagt cirka två miljoner euro, varav avloppsreningsverkets andel är en miljon euro. Kommunens lånebelopp har avkortats avsevärt under 2022. Nytt lån måste tas för investeringen av reningsverket, men kommunens lånestock kommer att ligga kvar på en skälig nivå de närmaste åren.

Ytterligare information:

Kommundirektör Jarkko Sorvanto 044 709 8655

Kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas 0400 720690