Information om bokslutet för år 2018 i Lappträsk kommun

År 2018 var funktionellt bra. Ekonomiskt förde året med sig goda nyheter, men också kostnadsöverskridningen. Den största besvikelsen var fluktuationen av skatteintäkter i slutet av december, då Lappträsk var tvungen att returnera 267 000 euro i ackumulerade skatter.

 

Resultatet i Lappträsk kommun visade ett underskott på cirka 597 000 euro. Ett budgetunderskott på cirka 390 000 euro planerades i budgeten. Den största orsaken till underskottet är kostnadsöverskridningarna inom social- och hälsovårdstjänster. Koncernens resultat visade också ett underskott. Skatteintäkterna år 2018 uppgick till 3173 euro per invånare och statsandelarna uppgick till 2560 euro per invånare. Lånet ökade något och uppgick till 2724 euro per invånare år 2018. Kommunstyrelsen undertecknade bokslutet för år 2018 måndagen den 25 mars 2019. Fullmäktige behandlar bokslutet vid sitt sammanträde den 12 juni 2019.

 

År 2018 var dock ett bra år. Principerna för en människo-orienterad kommun börjar så småningom synas i praktiken och många projekt fördes framåt i enlighet med strategin. Som exempel kan nämnas bioekonomi, som utgör en riktlinje i strategin, och som tog ett steg framåt i och med Resurssmarta Lappträsk-projektet.

 

Framtiden för äldreomsorgen utreddes nästan hela året i olika diskussioner och till slut i en separat tvärledande arbetsgrupp. Generalplanen för ett minnesvänligt centrum godkändes av fullmäktige i december. Generalplanen ger en översikt över ett framtida minnesvänliga centrum. År 2018 inleddes utbildningen inom minnesvänlighet då de första minnes- och åldersvänliga gemenskaperna utbildades, samt de första minnesfaddrarna bland kommuninvånarna.

 

Efter ett par års arbete lanserades det s.k. Eskola-projekt i augusti för att utveckla digitala inlärningsmetoder i Lappträsk kommun tillsammans med Eskola by i Kannus. Projektet har fått mycket positiv publicitet och som den största saken kan lyftas fram den positiva utvecklingsandan som projektet fört med sig till skolorna samt det stora klivet i digitaliska tjänster i skolorna.

 

Riktlinjer för utvecklingen av affärslivet i Lappträsk har utarbetats med den nya näringslivsutvecklaren. Affärskliniken tjänar befintliga och nya företag i Lappträsk. Det goda samarbetet med lokala entreprenörer förde med sig bl.a. ett bra resultat i vår företagsundersökning.

Lappträsks investeringar i sysselsättningen har varit betydande och har medfört kostnadsbesparingar i arbetsmarknadsstödet. Kommunens egen verksamhet Taitopaikka har löst in sin plats i kommunala tjänster. År 2018 var arbetslösheten ungefär 6-7 procent, och Lappträsk kunde stolt visa upp en bra placering i statistiken för Nyland.

När det gäller personal är minskningen i sjukfrånvaro en positiv sak och vi har målmedvetet fokuserat på förebyggande arbetsplatshälsa de senaste åren. Utkiksplatsen-mässan var igen lyckad. Även det Människo-orienterad kommun-seminariet som ordnades i augusti lyckades bra och fick god synlighet. I augusti organiserades också Lappträsks Parkfest tillsammans med lokala föreningar och företag, och Parkfesten hade över 1600 besökare under helgen. Det kan konstateras att kunskapen om Lappträsk har under de senaste åren förbättrats avsevärt och Lappträsk är känt som en pionjär inom den kommunala sektorn i många olika forum. Till exempel var Lapinjärvi / Lappträsk synligt endast 562 gånger i medier år 2013, men publiciteten har ökat hela tiden. År 2017 var antalet redan 1979 och antalet artiklar år 2018 var 2579.

Utmaningen för Lappträsk är att invånarantalet sjunker, och vi måste fortsättningsvis arbeta för att dämpa befolkningsminskningen. De drastiska försämringarna i kollektivtrafiken var i ett stort problem år 2018, och till vilket man också försökte hitta olika lösningar i form av till exempel anropstaxi. Positivt är den goda utvecklingen av företagen i Lappträsk, vilket har möjliggjort både förbättrad sysselsättning och tillväxten av samfundsskatteintäkter.

Lappträsk, 26 mars 2019

 

Tiina Heikka, kommundirektör                                      Christoffer Hällfors, kommunstyrelsens ordförande

tfn 044 720 8686                                                            tfn 040 561 0970

tiina.heikka@lapinjarvi.fi toffe@toffe.fi