I Lappträsk kommun en stark anda att balansera ekonomin de närmaste åren  

I Lappträsk kommun en stark anda att balansera ekonomin de närmaste åren  

I år har budgeten upprättats i en alltmer kritisk situation och samtidigt i en situation som är svårare att förutse än tidigare. Trots de ekonomiska utmaningarna tror man i Lappträsk fortfarande på förutsättningarna att fungera som en självständig kommun och det finns en stark vilja i kommunen att balansera ekonomin under de kommande åren.

De negativa ekonomiska effekterna som corona har medfört kommer att pågå i flera år, och vi vet inte ännu  när pandemisituationen kommer att lätta. Medan man utarbetade ekonomiplanen för Lappträsk kommun märkte man att särskilt åren 2022 och 2023 ser utmanande ut. Det är bra, att åtgärder redan har vidtagits år 2020 och fullmäktige beslutade bl.a. om skattehöjningar, för även om den ekonomiska situationen inte är så dålig som prognosen i årets bokslut, kräver de kommande åren redan nu uppmärksamhet och ekonomiska förberedelser. Staten har gett mycket coronaunderstöd för i år och andelen av samfundsskatten kommer enligt befintliga uppgifter att förbli ökad även nästa år. Dessa åtgärder bör inte snedvrida bilden av att corona inte påverkade ekonomin i Lappträsk. Balanseringen av ekonomin i Lappträsk kräver ett långsiktigt åtagande, både när det gäller att sänka kostnaderna och öka intäkterna.

Lappträsk kommun uppfyllde i bokslutet för år 2019 kriskommunkriteriet för delen som berör koncernens underskott.  Målet är därför att sälja Kymmenedalens El Ab:s aktier och att permanent justera den kommunala ekonomin med 200 000 euro under de närmaste åren. Beskattningsnivån bestäms årligen i förhållande till målet att uppnå ett positivt resultat, särskilt under nästa fyraårsperiod.

Coronapandemin har fört med sig mycket oro och utmaningar, men också positiva inverkningar.  Villigheten att flytta till landsbygden har ökat och till exempel i Lappträsk har befolkningsutvecklingen ökat i år. Långsiktigt arbete har gjorts med befolkningstillväxten och detta arbete måste fortsätta. Befolkningen är av stor betydelse för ekonomin.

Den människo-orienterade kommunens strategi utarbetades ursprungligen till slutet av år 2020, men nu har strategin förlängts till slutet av maj nästa år. Den människo-orienterade kommunen har varit före sin tid och hämtat en förändring till kommunen, samt mer utbrett i samhället, som har väckt både intresse och nya tankesätt. I linje med sitt mål är Lappträsk en föregångare och vägvisare inom den kommunala sektorn. Att öka hur känt Lappträsk är, samt att öka invånarantalet och antalet företag kräver långsiktiga val som håller över fullmäktigeperioder.

En av de finaste sakerna för kommunen är att Lappträsk kommun har gått med i Unicefs ​​barnvänliga kommunmodell. Utvecklingen av en människo-orienterad kommun ger en bra grund för introduktionen av modellen. Barnkonsekvensbedömningen tas i bruk i alla branscher. Barnens och familjernas röst kommer att höras ännu mer i de kommunala tjänsterna. Utvecklingen av en barnvänlig kommun innebär dock inte att de andra kommuninvånarnas tjänster inte kommer att vidareutvecklas. Till exempel kommer utvecklingen av en minnesvänlig tätort att fortsätta på basen av ett flerårigt investeringsprogram.

De största investeringarna i budgeten är en förbättrad trafiksäkerhet och parkering vid daghemmet och biblioteket. Skolinvesteringen har skjutits upp. Antalet elever på den finska sidan kommer att utjämnas mellan de två befintliga skolorna.

Social- och hälsovårdsreformen är planerad att träda i kraft 2023. I så fall kommer ansvaret för att organisera social- och hälsovård att överföras till välfärdsområdena. Enligt aktuell information är andelen överförda inkomster från kommunen mycket betydande och utgör en utmaning att producera de tjänster som blir kvar i kommunen av god kvalitet. Å andra sidan försvinner de oförutsägbara sociala utgifterna från kommunens verksamhet och det är åtminstone en lättnad för Lappträsk kommun. Lappträsk kommun är involverad i två stora utvecklingsprojekt, där tjänster och verksamhetsmodeller redan praktiseras för att passa det nya välfärdsområdet i Östra Nyland.

– Framtidsbilderna kan göra det lätt att berätta endast en negativ historia. Det är dock bra att komma ihåg att det fortfarande finns många bra och trevliga saker i Lappträsk, till och med exceptionellt underbara saker. Dessa goda saker har inte försvunnit, och de kan inte gå förlorade, inte ens av ekonomins elände. Vi måste komma ihåg att mycket är ännu bra trots utmaningarna. En kris är alltid en möjlighet och framtiden är öppen för oss alla. När som helst kan något bra hända, påminner kommundirektör Tiina Heikka.

 

Lappträsk kommuns ekonomiska nyckeltal Kommunstyrelsens
budgetförslag
2021
BU 2020 Bokslut
2019
Invånarantal (vid årets slut) 2 650 2 626 2 606
Skattesats 21,5 21,0 20,5
Skatteintäkter, t€ 9 098 8 404 8 840
Statsandelar, t€ 7 920 7 609 7 226
Årsbidrag, t€ 851 428 174
Avskrivningar, t€ 569 603 584
Årsbidrag, % av avskrivningar 150 71 30
Investeringar, netto, t€ 926 588 632
Lån €/invånare 2 773 2 899 3 053
Räkenskapsperiodens under-/överskott, t€ 282 -175        -410