Fullmäktige sammanträder 24.4.2024 kl. 18.00 på Lindarås

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 24.4.2024 med början kl. 18.00 på Ungdomsföreningslokalen Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 29.4.2024-28.5.2024.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten. Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

 

Lappträsk 17.4.2024
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande