Delta i delaktighet – svara på enkäten om delaktiggörande

 

Lappträsk kommun utarbetar ett delaktighetsprogram. Avsikten med delaktighetsprogrammet är att presentera olika sätt att delaktiggöra och utveckla Lappträsk kommun både ur kommuninvånarnas och kommunorganisationens synvinkel. Vi önskar att vi har aktiva och deltagande invånare och företagare i Lappträsk.

Vi önskar få ideèr hur kommuninvånarna vill delta i beslutsfattandet och i vilken roll. Vi strävar efter att öka på växelvärkan mellan kommunen och kommuninvånarna.

Delaktigheten är kommuninvånarnas möjlighet att påverka på tillgängligheten av och kvaliteten på de tjänster kommunen erbjuder. Delaktighet är också samarbete över gränser som omfattar kommuninvånare, intressenter och kommunarbetare. Delaktighet ökar känslan av samhörighet och främjar engagering i gemensamma ärenden.

Svara på enkäten på adressen: https://forms.gle/q4vjVUstkYDJ7oBYA

Du kan också svara på enkäten i pappersform vid kommunens samservicepunkt och i biblioteket. Enkäten kan besvaras fram till den 9.8.2020. Svaren tas i beaktande i den slutliga versionen av delaktighetsprogrammet och enkätens resultat kommer att användas i utvecklingen av kommunens verksamhet. Programmet går via kommunens ledningsgrupp till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige för godkännande under hösten 2020.

Delta och påverka hurdant delaktighetsprogram vi gör för Lappträsk kommun!