Osallisuutta osallistumalla – vastaa kyselyyn osallisuudesta

Lapinjärven kunta on laatimassa osallisuusohjelmaa. Osallisuusohjelmassa on tarkoitus esittää keinoja osallistaa ja kehittää Lapinjärven kunnan yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten että kuntaorganisaation näkökulmasta. Toiveenamme on, että Lapinjärvellä on aktiivisia ja osallistuvia asukkaita ja yrittäjiä.

Toivomme saavamme kyselyn kautta ideoita, millä tavalla Te kuntalaiset haluatte osallistua kunnan toimintaan ja millaisessa roolissa. Tavoitteenamme on lisätä vuorovaikutusta kunnan ja kuntalaisten välillä.

Osallisuus on kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa kunnan tarjoamien palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Osallisuus on myös yhteistyötä yli rajojen käsittäen sekä kuntalaiset, sidosryhmät että kuntatyöntekijät. Osallisuus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edesauttaa sitoutumista yhteisiin asioihin.

Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://forms.gle/8BreHZdspdmLECie9

Sinulla on mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperimuodossa kunnan yhteispalvelupisteessä ja kirjastossa. Kyselyyn voi vastata 9.8.2020 saakka. Saadut vastaukset huomioidaan osallisuusohjelmassa ja kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kunnan toiminnan kehittämisessä. Ohjelma viedään syksyn 2020 aikana kunnan johtoryhmän kautta kunnanhallitukseen ja sieltä eteenpäin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ole mukana vaikuttamassa, minkälainen osallisuusohjelma Lapinjärven kuntaan laaditaan!