Bulleranmälan / Destia Oy

Beslut enligt miljöskyddslagen / bulleranmälan

Miljövårdssekreteraren i Lovisa stad har 25.3.2021 fattat ett beslut med anledning av Destia Oy:s anmälan enligt 118
§ i miljöskyddslagen (527/2014) om ett tillfälligt reparationsarbete som orsakar buller. Beslutet möjliggör att inleda
verksamheten trots eventuellt sökande av ändring.

Det är frågan om bron i Porlom, Lappträsk, som korsar Forsby ån som ska repareras.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 26.3–3.5.2021 på Lappträsk kommuns webbplats på adressen
www.lapptrask.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs.
1.4.2021.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter
delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats
beslutet. Besvärstiden upphör 3.5.2021.

Ytterligare upplysningar ger miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413, e-post:
fornamn.efternamn@loviisa.fi.

Beslut 25.3.2021_Porlammin silta_Destia_liitteineen