BOKSLUTET 2020 I LAPPTRÄSK KOMMUN  

 

ÖVERSKOTT RESULTAT OCH BEFOLKNINGSTILLVÄXT UNDER ”KRISÅRET”

 

Befolkningsantalet i Lappträsk kommun var 2622 i slutet av december, vilket var 16 fler än ett år tidigare. Naturligtvis påverkades detta av corona-viruset och landsbygdens ökade attraktivitet, men å andra sidan kan man konstatera att i östra Nyland lyckades endast Borgå, Borgnäs och Lappträsk öka sin befolkning. Befolkningsökningen beror således inte bara på corona eller en tillfällighet utan på resultatet av långvarigt arbete.

På grund av kompensation från staten samt besparingar i kommunen gjorde Lappträsk ett historiskt bra resultat 2020 – med ett plus på 2,2 miljoner.

2020 var ett riktigt exceptionellt år. Samtidigt, mitt under corona-våren, svävade ett svart moln över kommunen då man förstod att kriteriet som gäller koncernens underskott verkligen uppfylldes i årsredovisningen för 2019. Ärendet bekräftades i februari när den slutliga fakturan för samarbetsområdet för social- och hälsovårdstjänster kom. I mars, när coronapandemin började visa tecken på att ha kommit i gång ordentligt i Finland, övervägdes och hanterades nya frågor snabbt.

– Prognoser för ekonomin för corona-året såg hemsk ut. Det verkade vara en oöverkomlig utmaning för den redan utmanande ekonomiska situationen. Jag sa till ledningsgruppen i mars att det redan var dags att stänga kranarna och öppna budgeten, eftersom ekonomin kommer att försämras på grund av coronan. Lyckligtvis reagerade vi snabbt. I Lappträsk visade kommunstyrelsen och fullmäktige stort förtroende för ledningsgruppen och vi kunde fokusera i fred på att hantera den nya och okända situationen. Det kändes bra att man litade på oss och vi försökte ta hand om alla saker så bra som möjligt. Kommundirektören fick till och med särskilda befogenheter, vilket är extremt exceptionellt. Huvudmålsättningen har varit att hålla kommuninvånarna i Lappträsk friska genom att på olika sätt begränsa coronapandemin och snabbt reagera på förändrade situationer, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Utvärderingsförfarandet för en kommun i en mycket svår ekonomisk situation inleddes officiellt i augusti. Kommunen bildade en egen ekonomisk balanseringsgrupp under våren, vilket ledde till ett ekonomiskt balanseringsprogram. Förslaget till ekonomiskt balanseringsprogram räckte för utvärderingsgruppen som inrättats av staten och som konstaterade, att kommunen i detta skede fortfarande har förutsättningar att producera tjänster för invånarna och att det inte är nödvändigt att inleda utredningar om en kommunsammanslagning.

– Balanseringsgruppen bestående av förtroendemän och tjänstemän gick noggrant igenom kommunens verksamhet och utarbetade ett program som övertygade utvärderingsgruppen om Lappträsk kommuns chanser att klara sig även i framtiden. Arbetet kommer dock att fortsätta, greppet får inte försvagas utan kommunens ekonomi och fortlöpande utveckling måste fortsättningsvis tas hand om, betonar kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas.

Kommunens exceptionellt goda resultat på mer än 2 miljoner känns bra efter många svaga år.

– Naturligtvis är vi glada över det, men det är underförstått att arbetet kommer att fortsätta. År 2020 sparades faktiskt från allt. Underhåll, bidrag, obligatorisk upphandling av tjänsteproduktion samt personalutbildning nämns bara som exempel och det går inte att spara på dessa varje år, påminner kommundirektör Heikka.

– I framtiden måste man ta hänsyn till att effekterna från coronapandemin kommer att synas i den kommunala ekonomin under en lång tid och samma subventioner kan inte förväntas från staten varje år. Nu måste vi redan förbereda oss för de kommande åren och till exempel på att betala vårdskulden, säger Heikka.

När det gäller grundtryggheten var förra året exceptionellt eftersom branschen underskred sin budget. Det bör dock noteras att det inte har varit möjligt att tillhandahålla tjänster inom den normala tidsfristen, det vill säga en så kallad vårdskuld har bildats inom både primärvården och specialvården.

Alla elever övergick till distansundervisning mellan 18 mars och 13 maj 2020.

– Det är obegripligt hur smidigt vi övergick till distansutbildning på bara ett par dagar. Lyckligtvis hade vi vid den tiden redan fått resurser för inköp av utrustning, och lyckligtvis hade lärarna kunskaper att göra en så betydande förändring. Även matkassar utdelades snabbt. Överlag gick distansutbildningen bra, men det stämmer att särskilt för de små skolbarnen är närundervisning viktigt, säger Heikka.

Inom det tekniska väsendet inverkade coronapandemin på effektiverandet av städning och hygien. Beslutet att inte anställa sommararbetare belastade det tekniska väsendet när det gäller underhåll av områden under sommaren. Inom koncernförvaltningen var distansarbetet mest synligt, då kontorsarbetarna har huvudsakligen arbetat på distans. Kommunkansliet har varit stängt för kunder sedan 18 mars 2020.  Taitopaikka var tvungen att hålla stängt på våren och personalen var först på semester, varefter utbetalningen av deras lön avbröts. Under året måste tjänsten tillhandahållas delvis på distans och tillgången till jobb blev svårare på grund av företagens ekonomiska bekymmer, orsakat av corona. Detta återspeglades omedelbart i de annars också stigande arbetslöshetssiffrorna. I början av året, i januari 2020, var arbetslösheten 7,2 % och i slutet av året 14,7 %. Små företag fick understöd med låg tröskel i from av corona-subventioner som förvaltades av kommunerna. I Lappträsk beviljades stöd till 24 företag.

Strikt ekonomisk disciplin kommer också att krävas de närmaste åren, men å andra sidan bör utvecklandet av kommunen fortsätta och man bör arbeta för att till exempel se till att kommunens befolkning fortsätter att öka. Finansiella nyckeltal övervakas både på kommunal nivå och på koncernnivå.

– Kommunen har en god anda från utmanande tider och jag tror att vi kan balansera ekonomin och vidareutveckla vår kommun i bra samarbete, säger Heikka.

Vid behandlingen av resultatet föreslås att 1 miljon euro reserveras till avloppsreningsverket.

– Det är viktigt att sätta undan en sparslant av det goda resultatet till en kommande stor investering, det kommer att underlätta situationen lite de närmaste åren, påpekar Heikka.

 

Tal från bokslutet för år 2020 i Lappträsk

 

Indikatorer för kommunernas ekonomi

BU
2021
Bokslut 2020 BS
2019
Invånarantal 2 626** 2 622* 2 606
Skattesats 21,5 21,0 20,5
Skatteinkomster, 1000 € 9 098 8 782 8 840
Statsandelar, 1000 € 7 920 8 679 7 226
Årsbidrag, 1000 € 851 2 970 174
Avskrivningar, 1000 € 569 712 584
Årsbidrag, % från avskrivningar 143 417 30
Investeringar, netto, 1000 € 926 597 632
Lån vid årets slut, 1000 € 7 152 7 554 7 956
Lån €/invånare, 1000 € 2 773 2 881 3 053
Räkenskapsperiodens under-/överskott, 1000 € 282 1 257 -410
Ackumulerat under-/överskott, 1000 € 514*** 1 665  407

*preliminär statistik 31.12.2020, Statistikcentralen

**preliminär statistik i februari, Statistikcentralen

*** BS2020 samt Kymmenedalens El Ab:s aktieförsäljning ingår inte ännu

För tilläggsuppgifter ta kontakt

kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas, tfn 0400 720 690 eller

kommundirektör Tiina Heikka, tfn 044 720 8686