Arrende på Lappträsk kommuns åkrar

Tiden för inlämnande av anbud för åkerarrende har förlängts t.o.m. 8.11.2021 kl.12. Vid öppning av anbuden framkom att svenskspråkiga och finskspråkiga anbudsblanketten på kommunens webb-plats inte var likalydande. Förlängning av anbudstiden samt den rättade svenskspråkiga anbudsblanketten har sänts personer som redan inlämnat anbud för kännedom.

Lappträsk kommun arrenderar ut kommunens åkermark för perioden 1.1.2022-31.12.2026 till jordbrukare som förbundit sig till miljöstöd. Skriftliga bindande anbud ska lämnas in i ett förseglat kuvert till kommunkansliet senast måndagen den 8.11.2021 kl. 12.00.

Arrende av Lappträsk kommuns åkrar

Anbudsblankett