Kommunstyrelsens beslut gällande avgörande om planeringsbehov 1.11.2021

Kommunstyrelsens beslut gällande avgörande om planeringsbehov 1.11.2021

Kommunstyrelsen har den 1.11.2021 med sitt beslut godkänt avgörandet om planeringsbehov om att bygga en ny brandstation på ett ca 5000 m2 stort outbrutet område från fastighet Marieberg 407-405-7-115, längs med Lovisavägen

Framläggande av beslut och handlingar
Kommunstyrelsens beslut är framlagt till påseende i 30 dagar under besvärstiden 5.11.2021 – 5.12.2021 på Lappträsk kommuns hemsidor samt i kommunens servicepunkt på adressen Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Ändringssökande

Den som är missnöjd med beslutet kan skriftligen överklaga till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt i beslutet enligt Markanvändnings- och bygglagen § 193:

1) ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område,

2) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka,

3) den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan,

4) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar,

5) kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar,

6) inom det geografiska område där den är verksam, en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet, samt

7) en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

Besvärsmyndighet:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520  HELSINGFORS

Telefon: Kundtjänst/registratorskontor 029 42069 (må-fre kl. 8.00-16.15)

E-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi