Husulanmäen asemakaavan muutos, ehdotuksen nähtävillä olo

Asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Husulanmäen asemakaavan muutos, ehdotuksen nähtävillä olo

(MRL § 65, MRA § 27)

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.2.2024 § 18 päättänyt asettaa Husulanmäen asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi.

Suunnittelualue sijaitsee Ingermaninkylän koillisosissa, noin kahden kilometrin päässä Kirkonkylän keskustasta, sijoittuen sen länsipuolelle. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Lapinjärveen, idässä metsittyneisiin entisiin peltoalueisiin, etelässä valtatie 6:een ja lännessä Latokartanon asuinalueeseen sekä maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa alueelle pientalorakentamista erillisille tonteilleen sekä tarkistaa kaavamääräyksiä ja rakentamistapaohjetta siten, että edesautetaan
alueen toteutumista.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa tekninen johtaja Kristiina Tikkala, puh. 044 720 8652, kristiina.tikkala(at)lapinjarvi.fi.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 11.3.-15.4.2024 kunnan kotisivuilla www.lapinjarvi.fi sekä asiointipisteessä, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi. Tänä aikana osalliset voivat ilmaista kaavaluonnoksesta kirjallisia muistutuksia.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteeseen kunta@lapinjarvi.fi tai postitse
osoitteeseen: Lapinjärven kunta, tekninen lautakunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi.

Lapinjärvi 1.3.2024
Kunnanhallitus

1Lapinjärvi Husulanmäki kaavaselostus ehdotus 13.2.2024_1

2Kaavakartta_7.2.2024_2

3Havainnekuva_7.2.2024_3

4RAKENTAMISTAPAOHJE_13.2.2024 korj

5OAS Lapinjärvi Husulanmäki AKM_luonnos_5

6Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet_Lapinjärven Husulanmäen AKM 13.2.2024_6

7Lapinjärvi Husulanmäki arkeologinen inventointi 2023_7

-8-11_2023_Arvio Lapinjärven Husulanmäen kirjanpainajatuhojen vaikutuksista alueen liito_8

9Asemakaavan_seurantalomake_9