UTVECKLANDET AV YRKESUTBILDNINGENS ANORDNARNÄTVERK I ÖSTRA NYLAND Info- och diskussionstillfälle för kommuninvånarna i Östra Nyland

UTVECKLANDET AV YRKESUTBILDNINGENS ANORDNARNÄTVERK I ÖSTRA NYLAND

Info- och diskussionstillfälle för kommuninvånarna i Östra Nyland

Utvecklandet av anordnarnätverket för yrkesutbildningen i östra Nyland har väckt intresse och frågor.

Ett diskussions- och infotillfälle om projektets linjedragningar, planer och mål arrangeras på Konstfabriken i Borgå (Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå), 29.11 kl. 18.00 – 20.00. Tillfället riktar sig främst till kommuninvånarna på området men är öppet för övriga intresserade också.

Välkommen med och lyssna samt diskutera hur projektet framskrider!

Bakgrund

Kommunerna som är ägare till yrkesutbildningen i Östra Nyland har i flera år diskuterat och rett ut det kommande sättet att ordna andra stadiets yrkesutbildning. Ett gemensamt regionalt sammanträde ordnades 21.9.2016. Till sammanträdet hade kallats ordförandena för alla ägarfullmäktigen och ägarstyrelser i utbildningssamkommunerna i Östra Nyland samt tjänsteinnehavarledningen i kommunerna.

Kommundirektörernas förslag om hur ärendet ska framskrida har färdigställts i oktober. De politiska beslutsfattarna i kommunerna i området har tagit ställning till ärendet i slutet av år 2016 samt i början av år 2017.

Utgångsläget för projektet

Det allmänna målet är att samkommunerna Inveon (ÖNY) och IUKKY koulutuskuntayhtymäs rättigheter att ordna utbildning slutar 2018 och att utbildningen säkerställs i aktiebolagsform på bägge språk inom området. I Östra Nyland finns i fortsättningen två aktiebolag som erbjuder andra stadiets yrkesutbildning. Antalet anordnare av utbildning är för närvarande fyra. Syftet är att överföra Inveons (ÖNY) verksamhet med Prakticum Ab. Prakticum är en enspråkigt svenskspråkig utbildningsanordnare. Kommunerna tar vi behov separat ställning till möjligheterna av det eventuella ägarskapet i Prakticum. De funktioner som innefattas av Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs och Point Colleges ansvar för ordnande av utbildning sammanslås till ett nytt aktiebolag varav Borgå stad äger över 50 %. De övriga kommunernas aktieinnehav bestäms på ett sätt som överenskoms gemensamt i enlighet med kommunens eget intresse. Bolaget är en tvåspråkig icke-vinstlyftande utbildningsanordnare. Bolaget ansöker om särskilt tillstånd att ordna utbildning även på engelska.

Utgångsläget är en fungerande arbetsindelning som inriktar sig på framtiden och en strävan efter att det totala antalet nybörjarplatser minst bevaras inom området.

 

Samkommunernas och Point Colleges personal övergår som gamla anställda i aktiebolagens tjänst. Överföringen genomförs i enlighet med principerna för affärsöverlåtelse.

 

Välkommen med för att ta del av och diskutera om detta och annat som rör förändringsprojektet!

 

Anmäl dig via länken https://www.webropolsurveys.com/S/50EBE7E608A31193.par

 

Mer information:

Förändringsledare, bildningsdirektör Kurt Torsell, Sibbo kommun, tfn 09 2353 7000, kurt.torsell@sibbo.fi 09 2353 7000, kurt.torsell@sipoo.fi

 

Vad handlar det om?

Avsikten med förändringsarbetet är att anordna yrkesutbildningen så att det i fortsättningen finns två aktiebolag som erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet i Östra Nyland. För närvarande är utbildningsanordnarna fyra till antalet. Genom lösningen tryggas en högklassig och mångsidig yrkesutbildning på andra stadiet som stöder det lokala näringslivet – både på finska och på svenska.

Alla nio ägarkommuner och fyra utbildningsanordnare är representerade i styrgruppen (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Amisto/Edupoli), Oy Porvoo International College Ab (Point College), Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon) och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum). I styrgruppen medverkar också företrädare för utbildningsanordnarnas personal.