Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande: Lappträsk kommun

Dnr:           ESAVI/32586/2022

Ärende:    Ändring av verksamhet vid Kyrkobys avloppsreningverk samt inledande av verksamhet oberoende av överklagande, Lappträsk

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på reionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 5.4.-12.5.2023 på adressen https://ylupa.avi.fi , där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.