Restriktionerna för sammankomster avskaffas i Lappträsk 14.2.2022

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 11.2.2022 ett beslut med vilket restriktionerna för sammankomster avskaffas helt 14.2.2022 inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som också omfattar Lappträsk. Hälsosäkerheten ska fortfarande beaktas vid användningen av lokaler.

Hälsosäkerheten ska fortfarande beaktas vid användningen av lokaler 

Inom hela Södra Finland gäller fortfarande det beslut av regionförvaltningsverket som i stor utsträckning förpliktar de aktörer som ansvarar för användningen av olika lokaler att förbygga smittrisk som orsakas av närkontakter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.2.2022 ett beslut om att förlänga denna förpliktelse inom Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt. Beslutet gäller 8–22.2.2022.

I och med föreläggandet är ingen verksamhet förbjuden i lokalerna, och man kräver inte heller särskilda säkerhetsavstånd, utan syftet med föreläggandet är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärderna. Aktören bedömer själv med vilka åtgärder smittrisken kan förebyggas; det kan till exempel vara fråga om att placera kundplatserna på ett klart avstånd från varandra, effektivera ventilationen eller införa turer för besökare. Föreläggandet gäller till exempel motionslokaler, affärer, bibliotek och museer beroende på personantalet. Närmare information om beslutets innehåll finns på regionförvaltningsverkets webbplats på sidan Vanliga frågor om coronaviruset.

Inom hela Finland gäller dessutom fram till 30.6.2022 de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar vilkas syfte är att förbättra hälsosäkerheten. Enligt kraven ska bland annat kundernas vistelse ordnas med så stora avstånd som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om god hygienpraxis. Närmare information om de allmänna hygienkraven finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Skolorna börjar dela ut hemtester till eleverna, som har beställts till kommunerna av Försörjningsberedskapscentralen. Testerna kommer att delas ut till hemmen från och med tisdagen den 15.2.2022. Skolorna informerar vårdnadshavare mer detaljerat via Wilma.

Personalen följer rekommendationerna för säkerhetsavstånd och ansiktsmasker. Rekommendationen gällande distansarbete är i kraft till och med den 16.2.2022.