Ramboll utför miljökonsekvensbedömningen av Östbanan

Ramboll Finland Oy har valts till partner för att utföra miljökonsekvensbedömningen (MKB) av Östbanan. Samtidigt utarbetar de en preliminär utredningsplan för Östbanan som innehåller banteknisk planering och utredningar. Utifrån detta kan Östbanans sträckning preciseras i landskaps- och generalplanerna.

Östbanan är för närvarande ett av Finlands viktigaste infrastrukturprojekt. Östbanan Ab:s uppgift är att fram till byggberedskapen planera en ny dubbelspårig banförbindelse från Flygbanan via Borgå till Kouvola som möjliggör snabb persontågtrafik. Östbanans sträckningsalternativ går mellan Vanda, Tusby, Kervo, Sibbo, Borgå, Lovisa, Mörskom, Lappträsk och Kouvola. Bansträckningen har märkts ut i Nylands och Kymmenedalens landskapsplaner.

I lokaliseringsplanen som publicerades i januari hittades flera möjliga sträckningsalternativ för Östbanan. Under MKB-förfarandet granskas sträckningsalternativen som skissats upp och en miljökonsekvensbeskrivning utarbetas med uppgifter om projektet och dess alternativ samt en bedömning av de betydande miljökonsekvenser alternativen kan medföra.

I Borgå ligger det underjordiska stationsalternativet vid Kungsporten och dessutom granskas två underjordiska stationsalternativ under Borgå centrum. Efter Borgå går banan till Forsby enligt den gamla HELI-bansträckningen. Två alternativ granskas mellan Forsby och Elimä. I Elimä förenas alternativen och vid Koria ansluts Östbanan till banan Lahtis–Kouvola.

”MKB för Östbanan och den preliminära utredningsplanen har som mål att hitta en kostnadseffektiv lösning på den minsta olägenheten. Ett projekt av denna storlek har omfattande konsekvenser för såväl människors livsmiljö, samhällsstrukturen och naturen som det riksomfattande trafiksystemet. Vi strävar efter att beakta alla dessa olika synvinklar i MKB”, berättar Östbanan Ab:s planeringschef Minna Weurlander.

Upphandlingen av MKB för Östbanan och den preliminära utredningsplanen är Östbanan Ab:s första tjänsteupphandling inom specialområden som överskrider EU:s tröskelvärde. Före det egentliga upphandlingsförfarandet fördes en marknadsdialog med aktörerna i branschen. Östbanan Ab fick fyra starka anbud, av vilka Ramboll Finland Oy valdes till partner. Sitowise Oy fungerar som Rambolls underkonsult i projektet.

”Det är inspirerande att fortsätta det samarbete som vi inledde i den nyligen färdigställda lokaliseringsplanen för Östbanan. Det är särskilt utmanande att planera en bana för ett område där det inte tidigare funnits någon järnväg. Vid sidan av lösningen på de tekniska och ekonomiska utmaningarna är minimeringen av skadliga miljökonsekvenser ett centralt mål i planen. Läget för Borgås nya station kommer att ha en betydande inverkan på utvecklingen av hela centrumområdet”, konstaterar Rambolls projektledare Markku Salo.

En väsentlig del av miljökonsekvensbedömningen är en intensiv dialog med invånarna, markägarna, myndigheterna och beslutsfattarna i planeringsområdet. Medborgarna erbjuds en första möjlighet att ge respons om planerna vid offentliga tillställningar och i kartapplikationen i slutet av hösten 2024, när MKB-programmet läggs fram officiellt.

MKB-processen inleds omedelbart och avsikten är att beskrivningen ska vara klar före början av 2026.

Översikt över riktningsalternativen för Östbanan.

Utredningarna av godstrafik och höghastighetståg pågår

Utöver MKB och den preliminära utredningsplanen pågår en utredning av godstrafiken på Östbanan, där man bedömer den framtida efterfrågan på transport och Östbanans roll i detta avseende samt de ramvillkor som påverkar samordningen av godstrafik och snabb persontrafik. Utredningen utförs av Destia Oy och blir klar i april 2024.

Dessutom utreder Östbanan höghastighetsmateriel och dess inverkan på infrastrukturen, de tekniska alternativen och kostnaderna. Tåg som går över 250 kilometer i timmen räknas som höghastighetståg. Hastighetsmålet för Östbanan är 300 km/h. Utredningsarbetet utförs under ledning av konsultbolaget WSP som ett diplomarbete vid Aalto-universitetet.

Även naturutredningarna inleds samtidigt som MKB-processen.

Mer information:

planeringschef Minna Weurlander, Östbanan Ab, tfn 040 530 3496 minna.weurlander@itarata.fi

projektledare Markku Salo, Ramboll Finland Oy, tfn 0400 711261, markku.salo@ramboll.fi