Lappträsk kommuns bokslut 2023

Resultatet visar ett överskott i Lappträsk

Lappträsk kommuns resultat för 2023 blev ett överskott på 218 000 euro. Resultatet kan anses vara tillfredsställande. Bokslutet för år 2023 behandlades på kommunstyrelsens möte måndagen den 25.3.2024.

År 2023 fick Lappträsk kommun cirka 5,3 miljoner euro i skatteintäkter och cirka 2,7 miljoner euro i statsandelar. Dessa poster var något bättre än budgeterat. Beloppen är dock betydligt lägre än 2022, vilket beror på att ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet överfördes till välfärdsområdet från början av förra året. Detta är också anledningen till att siffrorna inte är jämförbara mellan åren.

Rörelsemarginalen var cirka 130 000 euro bättre än den ändrade budgeten, eftersom alla sektorer höll sig inom sina budgetar. De totala rörelsekostnaderna för året uppgick till cirka 9,9 miljoner euro och rörelseintäkterna till cirka 2,35 miljoner euro. Lappträsks koncernbokslut var mycket nära ett nollresultat. Det ackumulerade överskottet i balansräkningen stärktes dock efter att Lappträsk kommun vann en tvist i förvaltningsdomstolen och uppgår till 3,65 miljoner euro i överskott på koncernnivå och 7 miljoner euro i överskott på kommunnivå i slutet av 2023. På koncernnivå förbättrades även soliditeten till 53,7% år 2023.

-Trots en utmanande och föränderlig verksamhetsmiljö lyckades vi uppnå ett överskottsresultat. Detta kan betraktas som en avvärjningsseger. Jag vill tacka vår personal och våra förtroendevalda för deras goda arbete under 2023, säger kommundirektör Jarkko Sorvanto.

Under 2023 gjordes investeringar för cirka 617 000 euro. De viktigaste investeringarna var renoveringsarbeten på skolorna, planläggning, inköp av utrustning och nya vatten- och avloppsnät.

Lånen amorterades fortsättningsvis med ytterligare amorteringar på ränteförfallodagarna och kommunen har för närvarande ett lågt lånebelopp på cirka 1,16 miljoner euro. Beräknat per invånare i Lappträsk är detta 473 € i slutet av 2023. Detta är långt under det nationella medeltalet på cirka 3 300 euro per invånare.

På koncernnivå är det totala lånebeloppet också betydligt lägre än ett år tidigare, från 11,6 miljoner euro 2022 till 8,1 miljoner euro i slutet av 2023. Den främsta orsaken till detta är överföringen av enheter som konsolideras genom kommuner till välfärdsområdet, där låneamorteringarnas andel i koncernen stod för ca 1,12 miljoner euro.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick invånarantalet i Lappträsk i slutet av december till 2 449, vilket är 69 färre än året innan. Arbetslöshetsgraden i Lappträsk var 9,8 % i slutet av december, dvs. 0,8 procentenheter högre än året innan. I slutet av året var arbetslöshetsgraden i Lappträsk dock lägre än genomsnittet för Nyland (10,8 %).

-Jag är nöjd med att vi uppnådde ett överskottsresultat och att kommunens balansöverskott stärktes ytterligare. Dessutom är kommunens skuldsättning på en mycket låg nivå. Det är bra att fortsätta utveckla kommunen, säger Kim Jordas, kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare information ger:

styrelsens ordförande Kim Jordas, tfn 040 072 0690

kommundirektör Jarkko Sorvanto, tfn 044 720 8655