Lappträsk förnyar sin plan för småbarnspedagogik och diskuterar skolornas språkprogram

I bildningsnämndens aftonskola i Lappträsk kommun behandlas i kväll 8.5.2019 med början kl. 16.00 planen för småbarnspedagogik och uppdateringar som sker i skolornas verksamhet.

Planen för småbarnspedagogik förnyas

I aftonskolan klargör chefen för småbarnspedagogik Kati Tähti för bildningsnämnden de sätt på vilka Lappträsks plan för småbarnspedagogik är tänkt att uppdateras och hur småbarnspedagogikens blanketter borde förnyas för att motsvara grunderna i planen för småbarnspedagogik och lagen om småbarnspedagogik. Barnens vårdnadshavare hörs om saken under maj månad.

PeD Sanna Parrila, sakkunnig inom småbarnspedagogik, har i en utbildning fördelad på två utbildningstillfällen utbildat hela personalen inom småbarnspedagogik enligt arbetssättet i den nya planen för småbarnspedagogik under den innevarande våren. Arbetssättet var engagerande, barnorienterat och lyfte i enlighet med grunderna i den nya planen för småbarnspedagogik fram utvärdering och utveckling av verksamheten som viktiga kärnområden. Det uppdaterade förslaget till planen för småbarnspedagogik ska presenteras för bildningsnämnden 10.6.2019. Planen är tänkt att införas från och med 1.8.2019.

Undervisningen i A1-språket tidigareläggs

Statsrådet beslöt 20.9.2018 att ändra förordningarna om den grundläggande utbildningen och timfördelningen så, att timantalet för årskurserna 1 och 2 ökas med totalt två årsveckotimmar. Timmarna riktas till undervisningen i A1-språk, som inleds senast på våren 2020 i årskurs 1 i alla grundskolor med en halv årsveckotimme.

I Lappträsk tillämpas denna förordning om den grundläggande utbildningen och timfördelningen möjligen redan på hösten 2019 eller senast i början av år 2020. Hur språkprogrammet och timfördelningen ska uppdateras i Lappträsk beslutas av bildningsnämnden före sommaren. I aftonskolan presenteras den finsk- och svenskspråkiga läroplanen, timfördelningen och språkprogramsförslaget av Kapellby skolas rektor Ann-Mari Koivula samt Kirkonkylän koulus och Hilda Käkikoski skolas rektor Piia Siltala.

Utbildningsstyrelsen har beviljat Lappträsk kommun ett statsunderstöd på 5 500€ för fortbildning som gäller undervisningen i A1-språk i årskurserna 1–2. Fortbildningen inriktas på att utveckla den pedagogiska och professionella kompetensen inom språkundervisning och språkfostran hos lärare som undervisar A1-språk i årskurserna 1–2.

I fortbildningen beaktas regionala särbehov och den genomförs i såväl finsk- som svenskspråkiga skolor. Det är viktigt att fortbildningen når så många lärare som möjligt.

Utvärdering av verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet och principerna för skolskjuts

I bildningsnämndens aftonskola behandlas även uppdateringen av verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet, och de nya principerna för skolskjuts samt eventuella uppdateringsbehov utvärderas. Tidigareläggning av morgonverksamheten har kommit upp flera gånger i kommuninvånarnas respons under det gångna läsåret. Beaktande av familjernas behov och anordnande av morgonvård på ett flexibelt sätt för de minsta skolbarnen vid behov redan före klockan sju kräver i en människoorienterad kommun en uppdatering av verksamhetsplanen i bildningsnämnden. De nya principerna för skolskjuts har varit i kraft sedan hösten 2018. Bildningsnämnden diskuterar i sin aftonskola även skolskjutsar och de principer för skolskjuts som varit i kraft i knappt ett år. Syftet med diskussionen är att för en eventuell uppdatering utvärdera hur väl principerna fungerar på basen av kommuninvånarnas respons. Bildningsnämnden kan ta upp principerna för skolskjuts till behandling och uppdatera dem, om så behövs. Respons har kommit bl.a. gällande att röra sig i mörkret, rovdjur samt långa gångavstånd till samskjutsplatserna.

 

Mera information: bildningsdirektör Pia Aaltonen fornamn.efternamn@lapinjarvi.fi