Kungörelse om sanering av förorenad mark

Beslut om sanering av förorenad mark i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen

Identifieringsuppgifter och huvudsakligt innehåll i beslutet

Med anledning av en inkommen anmälan har NTM-centralen i Nyland gett den 28.4.2023
i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, ett beslut om sanering av förorenad mark.

Beslutet till Neste Markkinointi Oy gäller sanering av förorenad mark på fastigheten 407-407-8-33 på adressen Porlammintie 1, Lappträsk. Ärendets diarienummer är UUDELY/1808/2023.

Kungörelsens publiceringsdatum

28.4.2023

Datum för delfående av beslutet

Mottagaren anses ha fått del av beslutet på den sjunde dagen efter att kungörelsen
publicerats, det vill säga den 5.5.2023.

Framläggande till påseende

Denna kungörelse och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden
28.4.2023–5.6.2023 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland. Lappträsk kommun har ombetts informera om
kungörelsen på deras webbplatser.

Ändringssökande

Ändring i beslutet kan sökas genom skriftlig överklagan hos Vasa förvaltningsdomstol
inom 30 dagar från datumet för delfående av beslutet. Besvärsskriften och bilagor ska
lämnas in till Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. Mer detaljerade anvisningar
om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som bifogas beslutet. Den sista
besvärsdagen är den 5 juni 2023.

Mer information

Överinspektör Teija Tohmo, tel. +358 295 026 087
e-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Länk till beslutet (på finska)