KUNGÖRELSE OM ATT HELHETEN NYLANDSPLANEN 2050 TRÄDER I KRAFT

I enlighet med 93 § i markanvändnings- och byggförordningen:

KUNGÖRELSE OM ATT HELHETEN NYLANDSPLANEN 2050 TRÄDER I KRAFT

Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) bestämma med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen att den till helheten Nylandsplanen 2050 hörande och av Nylands landskapsfullmäktige 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) godkända etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen, etapplandskapsplanen för östra Nyland och etapplandskapsplanen för västra Nyland träder i kraft innan den har vunnit laga kraft.

När de till helheten Nylandsplanen hörande etapplandskapsplanerna har trätt i kraft ersätter dessa de dittills gällande landskapsplanerna i Nyland, med undantag av den lösning för vindkraft som ingår i etapplandskapsplan 4 samt landskapsplanen för Östersundomområdet.

Helsingfors förvaltningsdomstol kan senare förbjuda verkställighet av beslutet då den behandlar de besvär som har anförts med anledning av ovan nämnda etapplandskapsplaner.

Mera information om Nylandsplanen www.uudenmaanliitto.fi/nylandsplanen

Nylands förbund
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
E-postadress: toimisto@uudenmaanliitto
www.uudenmaanliitto.fi
Telefon: (09) 4767 41

Kungörelse_Nylandsplanen 2050