Kommunstyrelsen har godkänt Lappträsk kommuns budget för 2024 och ekonomiplan för de närmaste åren

Kommunstyrelsen i Lappträsk behandlade budgeten och ekonomiplanen för 2024–2026 på sitt möte i går. Budgeten går nu vidare till fullmäktige, som sammanträder den 13 december.

Beredningen av budgeten för 2024 har varit utmanande eftersom det allmänna ekonomiska läget försämras och därför stramas även den kommunala ekonomin åt. Dessutom medförde de slutliga beräkningarna av social- och hälsovårdsreformen så sent som i november en överraskande minskning av framtida statsbidrag till kommuner för 2025–2027.

-Trots den utmanande ekonomiska situationen har vi lyckats utarbeta en balanserad budget för 2024, med målet att säkerställa högkvalitativa tjänster, utveckla kommunens verksamhet och livskraft och samtidigt säkerställa ett tillräckligt ekonomiskt resultat, säger kommundirektör Jarkko Sorvanto.

Budgeten för 2024 är uppgjord enligt ett nollresultat, och det kommer att behövas justeringar under planeringsåren för att upprätthålla samma resultatnivå.

De uppskattade skatteintäkterna för 2024 är cirka 5,2 miljoner euro. Kommunens inkomstskattesats är 8,9 % år 2024, vilket är högt jämfört med andra kommuner i Nyland, men under genomsnittet på 9,11 % för små kommuner (2000–5000 invånare). Lappträsk beräknas få cirka 2,5 miljoner euro i statsandelar år 2024.

-Vi har i budgetarbetet uppnått ett nollresultat, vilket måste ses som tillfredsställande i detta ekonomiska läge, säger kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas.

-Det finns dock många utmaningar i sikte, hur utvecklas ränteläget, sysselsättningen och skatteintäkterna framöver, fortsätter han. De statliga besluten inger också oro, vi har ju sett den senaste tiden att staten med mycket kort varsel kan komma med nya riktlinjer som kraftigt kan påverka kommunernas ekonomiska situation. En återhållsam linje gällande kostnadsutvecklingen gäller fortfarande i Lappträsk, konstaterar Jordas.

När det gäller driftskostnader är bildnings- och välfärdstjänsterna den största sektorn i kommunen med en budget på cirka 4,9 miljoner euro. Tekniska tjänster har en driftsbudget på cirka 3,15 miljoner euro och koncernförvaltningen har en driftsbudget på cirka 1,9 miljoner euro. Personalkostnaderna är den största utgiftsposten i kommunen och har under de senaste åren varit föremål för betydande ökningar i enlighet med kollektivavtalen. Dessutom finns det ett behov av att rekrytera mer personal, till exempel inom tjänsterna för småbarnspedagogik.

Investeringarna uppgår sammanlagt till ca 4 miljoner euro år 2024. Den största investeringen i investeringsplanen för de kommande åren är investeringen i avloppsreningsverket i Kapellby, för vilken 3 miljoner euro har öronmärkts för 2024 och 1 miljon euro för de följande åren. Kommunens lånebestånd har minskat avsevärt under de senaste åren, i budgeten ingår nu ett nytt långsiktigt lån på cirka 4 miljoner euro för investeringen i avloppsreningsverket, men kommunens lånestock kommer ändå att ligga kvar på en rimlig nivå under de kommande åren.

Ytterligare information:

kommundirektör Jarkko Sorvanto 044 709 8655

kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas 0400 720 690