Kommentera utkastet till strategi!

Varje kommun ska ha en kommunstrategi, där fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av kommunens nuläge och framtida förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på skötseln av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska också anges hur genomförandet av strategin ska bedömas och följas upp.

I kommunstrategin bör följande beaktas

1) främjande av kommuninvånarnas välfärd
2) ordnandet och produktionen av tjänster
3) de servicemål som anges i de lagar som gäller kommunens uppgifter
4) ägarpolitiken
5) personalpolitiken
6) kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka
7) utveckling av livsmiljön och områdets livskraft.

Den nuvarande kommunstrategin löper ut 2025 och kommunen har därför inlett förberedelserna för en ny strategi. I samarbete med fullmäktige och en konsult har ett nytt preliminärt utkast till strategi tagits fram och vi önskar nu att ni, kommuninvånarna, ger era kommentarer och synpunkter på detta utkast.

Ni kan bekanta er med det preliminära strategiutkastet här: Strategialuonnos_11062024

Ni kan lämna era synpunkter på strategiutkastet via denna länk.

Kommentarer kan lämnas fram till den 18 augusti.

Tack för ert samarbete!