Hälsa i skolan enkät 2023

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat resultaten av den nationella enkäten om Hälsa i skolan som genomfördes våren 2023. Enkäten om hälsa i skolan som genomförs vartannat år besvarades av 85 procent av eleverna. Enkäten besvarades av elever i årskurs 4 och 5. Resultaten från högstadieeleverna i Lappträsk ingår i Lovisa stads Hälsa i skolan enkät.

Eleverna svarade på enkäten elektroniskt under skoltid och under överinseende av lärarna. Svaren var frivilliga för eleverna och gavs anonymt.

Enligt svaren på enkäten om hälsa i skolan är eleverna i Lappträsk nöjda med sitt liv och trivs i skolan. En del barnens välbefinnande belastas dock av olika faktorer, såsom lindrig ångest, humörrelaterade problem, mobbning eller smärta i olika delar av kroppen.

Resultaten av hälsa i skolan enkäten har diskuterats bland annat i skolorna, i kommunens sektorsövergripande och förvaltningsövergripande styr- och arbetsgrupper för välfärdsarbetet. Bildnings- och välfärdsnämnden behandlade resultaten på sitt möte 22.11.2023. Resultaten ger oss viktig information om barns upplevelser av skolvardagen, delaktighet och vänskap samt vardagsrutinernas betydelse för barns välbefinnande. Hälsosam kost och en regelbunden matrytm främjar orken och välbefinnandet i skolan. Utöver kosten stöds orken i skolan av andra vardagsrutiner, såsom motion och sömn, samt upplevelsen av att det inte förekommer mobbning i skolan och att eleven känner sig trygg.

Eleverna i Lappträsk är nöjda med sina liv och tycker om att gå i skolan

Enligt Hälsa i skolan enkäten 2023 uppskattade nästan alla (90,2 %) av eleverna i årskurs 4 och 5 i Lappträsk att de är nöjda med sitt liv för tillfället. Antalet är större än genomsnittet för hela landet och Östra Nyland.

Majoriteten (80 %) av eleverna i årskurs 4 och 5 i Lappträsk tycker om att gå i skolan. Eleverna i klassen tycker också om att tillbringa tid tillsammans. På basis av svaren framkommer det att eleverna upplever att de har goda möjligheter att delta i planeringen av gemensamma frågor som gäller skolgemenskapen (gemensamma skolregler, skolmåltider, gemensamma evenemang, rastverksamhet). Mindre än hälften (30 %) av de elever som svarade på enkäten upplever att de är en viktig del av skolgemenskapen och vågar säga vad de tycker på lektionerna (34 %).

Största delen av eleverna i årskurs 4 och 5 (75 %) i Lappträsk gör något minst en dag i veckan. Endast en tredjedel av dem som svarade svarade dock att de motionerar minst en timme om dagen i enlighet med rekommendationerna. Antalet är något mindre än i Östra Nylands kommuner eller på andra håll i landet. I Lappträsk kan man se skillnader i elevernas rörlighet mellan olika språkgrupper. Enligt svaren motionerar svenskspråkiga elever mer än finskspråkiga elever.

Majoriteten av eleverna (71 %) pratar ofta med föräldrarna om skoldagen och upplever att föräldrarna ofta stöttar och uppmuntrar.

En tredjedel av de svarande upplevde humörrelaterade problem

I svaren lyftes lindrig ångest, humörproblem, mobbning eller smärta i olika delar av kroppen fram som orsaker till oro och belastning på elevernas välbefinnande. En tredjedel av eleverna i årskurs 4 och 5 i Lappträsk har under de senaste två veckorna upplevt åtminstone lindriga ångestsymtom och problem med humöret vid tidpunkten för enkäten. Antalet humörrelaterade problem har ökat något jämfört med 2019. Hälften av eleverna i årskurs 4 och 5 i Lappträsk har upplevt mobbning i skolan eller deltagit i mobbning under läsåret. Antalet är något större än i Östra Nyland och nationellt. Också i Lappträsk har antalet personer som upplevt mobbning i skolan och deltagit i mobbning ökat något jämfört med tidigare år.

I Lappträsk oroades elevernas hälsa av att över hälften (66 %) borstar tänderna färre än två gånger om dagen.

Eleverna är nöjda med smaken och kvaliteten på skollunchen

I THL:s enkät om skolhälsan tillfrågades elever i årskurs 4 och 5 för första gången om sina åsikter om skollunchen. På våren var största delen av de svarande nöjda med skollunchens smak (68 %) och kvalitet (63 %). Nästan alla som svarade på enkäten ansåg att skollunchen serveras vid en lämplig tidpunkt och att det finns tillräckligt med lunch. Nästan hälften av eleverna upplever att det inte har reserverats tillräckligt med tid för att äta skollunch. Resultaten avslöjar också oroväckande information om barnens matvanor: allt fler elever i årskurs 4 och 5 i Lappträsk lämnar emellan frukostar och skolluncher. Endast cirka hälften av de elever som svarade på enkäten äter skolmaten till huvudrätt alla skoldagar. Nästan hälften av
eleverna äter inte frukost varje morgon. Antalet elever som inte äter frukost är klart större i Lappträsk än på nationell nivå. Andelen elever som dricker mjölk och kärnmjölk till skolmaten alla skoldagar (24 %) är också nästan hälften så låg som på nationell nivå. År 2017 var motsvarande siffra 68 %.

Link: Resultat av enkäten om hälsa i skolan 2023 Lappträsk

Välfärdskoordinator
Tiia Gustavson
044 720 8689
etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi