Kouluterveyskysely 2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut keväällä 2023 toteutetun valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset. Joka toinen vuosi toteutettavaan kouluterveyskyselyyn vastasi 85 % oppilaista. Kyselyyn vastasivat 4. ja 5. luokan oppilaat. Lapinjärveläisten yläkoulua käyvien oppilaiden tulokset sisältyvät Loviisan kaupungin kouluterveyskyselyyn.

Oppilaat vastasivat kyselyyn sähköisesti kouluaikana ja opettajien valvonnan alaisina. Vastaaminen oli oppilaille vapaaehtoista, ja vastaukset annettiin anonyymisti.

Kouluterveyskyselyyn saatujen vastausten perusteella Lapinjärveläiset oppilaat ovat tyytyväisiä elämäänsä ja pitävät koulunkäynnistä. Osan hyvinvointia kuormittavat kuitenkin erilaiset tekijät, kuten lievä ahdistuneisuus, mielialaan liittyvät ongelmat, kiusaaminen tai kipu
eri kehon osissa.

Kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty mm. kouluissa, kunnan monialaisissa ja poikkihallinnollisissa hyvinvointityön ohjaus- ja työryhmissä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsitteli tulokset kokouksessaan 22.11.2023. Tuloksien avulla saamme tärkeää tietoa lasten kokemuksista
kouluarjesta, osallisuudesta ja ystävyyssuhteistaan sekä myös arkirutiinien merkityksestä lasten hyvinvoinnille. Terveellinen ravinto ja säännöllinen ruokarytmi edistävät koulussa jaksamista ja hyvinvointia. Ravinnon lisäksi koulussa jaksamista tukevat muut arkirutiinit, kuten liikunta ja uni sekä kokemus siitä, että koulussa ei kiusata ja oppilaalla on turvallinen olo.

Lapinjärveläiset oppilaat ovat tyytyväisiä elämäänsä ja pitävät koulunkäynnistä

Kouluterveyskyselyn 2023 mukaan lapinjärveläisistä 4. ja 5. vuosiluokan oppilaista lähes kaikki (90,2 %) arvioivat olevansa tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä. Määrä on suurempi kuin koko maassa ja Itä-Uudellamaalla keskimäärin.

Valtaosa (80 %) lapinjärveläisistä 4. ja 5. luokan oppilaista pitää koulunkäynnistä. Luokan oppilaat myös viihtyvät hyvin yhdessä. Vastausten perusteella tulee esiin, että oppilaat kokevat pääsevänsä hyvin osallistumaan kouluyhteisöä koskevien yhteisten asioiden suunnitteluun (koulun
yhteiset säännöt, kouluruokailu, yhteiset tapahtumat, välituntitoiminta). Alle puolet (30 %) kyselyyn vastanneista oppilaista kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä ja uskaltaa sanoa mielipiteensä luokassa (34 %).

Suurin osa lapinjärveläisistä 4. ja 5. luokan oppilaista (75 %) harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa. Vastanneista kuitenkin vain kolmannes vastasi liikkuvansa suositusten mukaisesti vähintään tunnin päivässä. Määrä on hieman vähemmän kuin valtakunnallisesti tai muualla Itä-Uudenmaan kunnissa. Lapinjärvellä oppilaiden liikkumisessa on havaittavissa eroavaisuutta eri kieliryhmien osalta. Vastauksien perusteella ruotsinkieliset oppilaat liikkuvat enemmän kuin suomenkieliset oppilaat.

Suurin osa oppilaista (71 %) keskustelee usein vanhempien kanssa koulupäivästä ja kokee, että vanhemmat tukevat ja kannustavat usein.

Kolmannes vastanneista kokenut mielialaan liittyviä ongelmia

Vastauksista nousi esille huolen aiheena ja oppilaiden hyvinvointia kuormittavina tekijöinä lievä ahdistuneisuus, mielialaan liittyvät ongelmat, kiusaaminen tai kipu eri kehon osissa. Kolmannes Lapinjärven 4. ja 5. luokan oppilaista on kokenut vähintään lievää ahdistusoireilua ja mielialaan liittyviä ongelmia kyselyhetkellä kahden viime viikon aikana. Mielialaan liittyvien ongelmien määrä on hieman kasvanut vuoteen 2019 verrattuna. Puolet Lapinjärven 4. ja 5. luokan oppilaista on kokenut koulukiusaamista tai osallistunut koulukiusaamiseen lukuvuoden aikana. Määrä on hieman korkeampi kuin Itä-Uudellamaalla ja valtakunnallisesti. Koulukiusaamista kokeneiden ja kiusaamiseen osallistuneiden määrä on myös hieman kasvanut Lapinjärvellä edellisvuosien vastauksiin verrattuna.

Lapinjärvellä oppilaiden terveyteen liittyvänä huolenaiheena nousi esille, että reilusti yli puolet (66 %) harjaa hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä.

Oppilaat ovat tyytyväisiä koululounaan makuun ja laatuun

THL:n kouluterveyskyselyssä 4. ja 5. luokan oppilailta kysyttiin ensimmäistä kertaa mielipiteitä koululounaasta. Suurin osa vastanneista oppilaista on keväällä ollut tyytyväinen koulu lounaan makuun (68 %) ja laatuun (63 %). Lähes kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että koululounas tarjoillaan sopivaan aikaan ja lounasta on tarjolla riittävästi. Lähes puolet oppilaista kokee, ettei koululounaan syömiseen ole varattu riittävästi aikaa.

Tulokset kertovat myös huolta herättäviä tietoja lasten ruokailutottumuksista: arjen aamupalat ja koululounaat jäävät yhä useammalta lapinjärveläiseltä 4. ja 5- luokan oppilaalta väliin. Kyselyyn vastanneista oppilaista vain noin puolet syö pääruokaa kouluruoalla kaikkina koulupäivinä. Oppilaista lähes puolet ei syö aamupalaa joka arkiaamu. Aamupalan syömättä jättäneiden oppilaiden määrä on Lapinjärvellä selvästi suurempi valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Maitoa ja piimää kouluruoalla kaikkina koulupäivinä juovien oppilaiden osuus (24 %) on myös lähes
puolet pienempi valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Vuonna 2017 vastaava luku oli 68 %.

Linkki: Kouluterveyskyselyn vastaukset Lapinjärvi 2023

Hyvinvointikoordinaattori
Tiia Gustavson
044 720 8689
etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi