Forsbyås fiskeområde

Forsbyås fiskeriområde håller stämma onsdag den 6.4.2022 kl. 18:00 i Wasargård,
Nystugavägen 22, Lappträsk. Fullmakten granskas från kl. 17:30.

Det är också möjligt att delta i mötet på distans, via applikationen Teams. Förhandsanmälan är obligatorisk
vid distansdeltagande. Anmäl dig till verksamhetsledaren, sampo.vainio@vesi-ilma.fi / 050-592 2514 senast
5.4.2022 kl. 18:00. Tilläggsinformation i slutet av kungörelsen.

Mötesföredrag: Lappträsk-projekt. Kimmo Karell, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och
Borgå å r.f.

På stämman behandlas följande ärenden:
1. Stämman öppnas
2. För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. Godkänns röstlängd och deltagarförteckning
4. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet
5. Godkänns stämmans föredragningslista
6. Presenteras styrelsens berättelse över fiskeriområdets verksamhet föregående år och fattas
beslut om dess godkännande.
7. Presenteras bokslutet från föregående år, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets
fastställande
8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren
9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder
10. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen
11. Fattas beslut om fastställande av budgeten för pågående år
12. Väljs styrelsemedlemmar, i stället för dem som är i tur att avgå, samt vid behov val av
styrelsemedlemmar i stället för dem som permanent är förhindrade
(I tur att avgå: Juha Kekki, Timo Rekola, Timo Salmia, Ben Silfvast).
Rättelse av fel i protokollet 26.5.2021 gällande Arvo Turunen.
13. Väljs ordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar
14. Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en
ställföreträdande revisor
15. Diskussion
16. Stämman avslutas

Medlemmarna i ett fiskeriområde har rätt till en företrädare vid stämman enligt följande:
1) varje delägarlag vars vattenområde omfattar minst 50 hektar,
2) varje ägare av sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag och vars areal är minst 50 hektar,
3) varje sammanslutning av till fiskeriområdet hörande delägarlag eller av ägare till sådana vattenområden
som inte hör till ett delägarlag, när sammanslutningen förvaltar ett vattenområde vars sammanräknade
areal är minst 50 hektar, dock i fråga om en älv minst 30 hektar,
4) varje sådan landsomfattande organisation inom fiskeribranschen som avses i 23 § 2 mom., med
undantag för en organisation som företräder fritidsfiskare, vilken har rätt till två företrädare.

Innehavarna av fiskeförmåner enligt särskilda grunder har rätt till en gemensam företrädare vid stämman.

Vid fiskeriområdets stämma har varje företrädare som representerar en minst 1 000 hektar stor
vattenområdesegendom tre röster, varje företrädare som representerar en minst 500 hektar men under 1
000 hektar stor vattenområdesegendom två röster och varje företrädare som representerar andra
medlemmar en röst.

Vid fiskeriområdets stämma har registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller
naturskydd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde fiskeområdet eller en del av det finns, har rätt
till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman men inte rösträtt.

Representanten ska påvisa sin rösträtt med hjälp av fullmakt, protokollsutdrag eller motsvarande samt
behövliga dokument för utredande av fastighetsägo. Dokumenten granskas före stämman, från kl. 17:30.
Deltagare på distans ska skicka fullmakter elektroniskt i samband med anmälning.

Röstning med slutna röstsedlar är inte möjligt för distansdeltagare. Deltagarna använder telefon för att
rösta vid val, om inte stämman kommit överens om namnuppropsomröstning eller
handuppräckningsomröstning också vid val. Vid röstning måste representanten använda en telefon, vars
samband till den röstberättigade kan konstateras.

Stämmans dokumenter hålls till påseende i fiskeriområdets hemsida www.koskenkyla.fi från 23.3.2022 (på
finska). Det justerade protokollet om fiskeområdets stämma hålls till påseende i fiskeriområdets hemsida
och vid Lappträsk kommuns officiella anslagstavla 14.-30.4.2022.

Tilläggsuppgifter fås via e-post: sampo.vainio@vesi-ilma.fi eller tfn: (050) 592 2514.

21.3.2022 Styrelsen för Forsbyås fiskeriområde