Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA) kungörelse

År 2021 beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA) sammanlagt 0,9 miljoner euro understöd för boenderådgivningsverksamhet, om regeringen anger anslag i budgeten 2021 för detta syfte. Ansökan om anslag år 2021 är öppen från den 7.12.2020-15.1.2021. Mer information om understödet och hur man ansöker det finns på ARAs  webb-sidor:
Information om understödet

Ansökningarna bör vara levererade inom tidsfristen till adressen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti eller kirjaamo.ara@ara.fi Observera, om sökande är en organisation eller förening, bör till ansökningarna bifogas kommunens utlåtande.