Bildningsväsendets understöd

Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas från bildningsnämnden

senast den 10.11.2017 kl. 14.00 mot kvitto söka följande understöd för utgifter som uppstått under tiden 1.11.2016 – 31.10.2017:

• Anskaffnings-/reparationsunderstöd

• Utbildningsunderstöd

• Talkounderstöd

• Årets idrottare

Ansökningarna jämte bilagor bör uppgöras på blankett. Blanketten och ansökningsdirektiv erhålls från kommungårdens samservice tel. 510860 samt från kommunens internet-sidor www.lapinjarvi.fi

Lappträsk 14.2.2016 Bildningsnämnden