Beslut enligt miljöskyddslagen / allmänt anmälningsförfarande

Miljöchefen i Lovisa stad har 7.2.2023 fattat ett beslut (YL-42-434-2023-1) med anledning av Crista Hällfors anmälan enligt 115a § i miljöskyddslagen (527/2014) om ändring av miljötillstånd för djurstall.

Djurstallet är beläget på fastigheten 407-402-2-47, Harsböle, Lappträsk.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda 9.2–20.3.2023 på Lappträsk kommuns webbplats på adressen www.lapinjarvi.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 16.2.2023.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 20.3.2023.

Ytterligare upplysningar ger miljöchef Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373, e-post: fornamn.efternamn@loviisa.fi.

Ilmoituspäätös Hällfors 7.2.2023