Beslut enligt miljöskyddslagen

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har med sitt beslut 13.12.2022 § 73 beviljat ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) 27 § åt Pukaron metsästysseura – Pockar jaktförening ry för skjutbana.

Pukaron metsästysseura – Pockar jaktförening rf:s skjutbana finns på adressen Koivistovägen 223 på fastigheten 407-410-12-157 i Lappträsk.

Denna kungörelse och beslutet hålls framlagda  21.12.2022  – 27.1.2023 på Lappträsk kommuns webbplats på adressen www.lapptrask.fi. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 28.12.2022.

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 27.1.2023.

 Byggnads- och miljönämnden

Pöytäkirjan ote §73_ELY_allek.

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-01_Ympäristölupa_ampumarata_Pukaron metsästysseura_13.12.2022

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura ry 20.6.2022

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54_02_06_YLH Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 6_haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-01_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 1_sijoituspaikkalupa

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-02_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 2_Lääninhallituksen päätös

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-03_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 3_Tarkastuspöytäkirja

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-07_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 7_kuormituslaskelma

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-08_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite D_ote YTJ

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-04_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 4_Asianosaiset_päivitetty

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-05_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 5_Käyttöoikeussopimukset