Berätta hurdant kulturutbud intresserar dig – Öppen webbenkät om den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet 16.11.2018 8.00 | Publicerad på svenska 16.11.2018 kl. 9.09

Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en webbenkät i anslutning till reformen av lagen om kommunernas kulturverksamhet. I webbenkäten kan man svara på frågan om vilken slags kulturutbud kommuninvånarna är intresserade av. I den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet föreskrivs om den utvecklingsuppgift med vilken man stöder verkställandet av kommunernas kulturverksamhet, bl.a. verksamhetens kvalitet och personalens kompetens. Genom webbenkäten samlar man nu information med tanke på verkställandet av utvecklingsuppgiften. Webbenkäten är öppen fram till den 9 december 2018.

Alla intresserade kan delta i enkäten och man välkomnar synpunkter av alla de slag. Länken till enkäten kan fritt delas vidare. Också kommunerna kan uppmuntra kommuninvånarna att delta i webbenkäten genom att dela länken. Man hoppas att också kommuninvånare utnyttjar kulturtjänster lite eller inte alls deltar i enkäten.

Regeringen avlät den 18 oktober sin proposition till riksdagen om en reform av lagen om kommunernas kulturverksamhet. Ett centralt mål är att främja verksamhetsförutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet. Ett annat mål är att kommunernas kulturverksamhet så gott det går ska vara tillgänglig för alla befolkningsgrupper.

I lagen betonas invånarnas delaktighet. Genom delaktighet stärks demokratiutvecklingen och invånarnas likvärdighet. Genom att förnya lagen vill man förbättra samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena inom kommunen i fråga om att främja kulturverksamhet. Syftet med samarbetet är att öka genomslagskraften i kommunernas kulturverksamhet.

På basis av den nya lagen kan undervisnings- och kulturministeriet enligt ansökan anvisa en kommun eller annan aktör en utvecklingsuppgift genom vilken man stöder genomslagskraften i verkställandet av kommunernas kulturverksamhet, personalens kompetens och kommunernas inbördes samverkan.

Webbenkäten(16.11.-9.12.2018)

På andra webbplatser

Riksdagen.fi – Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet (finska och svenska)