Anmälan om djurstall enligt miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen

Kungörelse
En anmälan om djurstall enligt miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen (138/2019) har inlämnats hos byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad. Anmälan berör ändring av miljötillståndet för utvidgning av verksamhet vid djurstall.

Sökande
Crista Hällfors
Sandforsvägen 10
07870 Skinnarby

Förläggningsplats
Harsbölevägen 215, 07870 Skinnarby, 407-402-2-47

Övriga uppgifter gällande anmälan
För utvidgning av verksamheten finns ett gällande miljötillstånd (Regionalförvaltningsverket i södra Finland 4.2.2019, ESAVI/16640/2018). Enligt miljötillståndsbeslutet skall de nya svämgödselbehållarna förses med fasta tak. Nu söks ändring i miljötillståndet så, att täckningsmetoden för svämgödselbehållarna i stället skulle vara skorpbildning och därtill eventuellt ett lager av styrox eller fiberslam.

På basen av anmälan har gjorts ett beslut 8.7.2019 i vilket anmälan har förkastats. Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt årsboksbeslut 38/1/21 19.9.2022 återvisat ärendet för ny behandling.

Kungörelsen och anmälningshandlingarna jämte bilagor hålls till påseende 16.12.2022 – 23.1.2023 på Lappträsk kommuns webbplats på adressen www.lapptrask.fi.
Med anledning av anmälan har sakägarna, det vill säga de, vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, möjlighet att göra en anmärkning. Också andra personer och samfund, som inte representerar sakägarna, har rätt att ge sin åsikt.

Eventuella anmärkningar eller åsikter ska lämnas in senast 23.1.2023 till adressen Lovisa stad, byggnads- och miljönämnden, PB 77, 07901 Lovisa eller elektroniskt till adressen ymparisto@loviisa.fi

Miljövårdsmyndigheten i Lappträsk kommun granskar anmälan och fattar utifrån den ett beslut enligt miljöskyddslagen.

Tilläggsuppgifter gällande anmälan om och behandlingen av anmälan:
miljöcehf Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373 eller ymparisto@loviisa.fi.

Ansökan 22.9.2022

Bilaga 1_ARK 06 – LS 23.05.2019

Bilaga 2_Ritning ARK AS + LS förstorad

Bilaga 3_Besvär 22.07.2019

Bilaga 4_Genmäle A 2.1.2020

Bilaga 5_Genmäle B 2.1.2020

Bilaga 6a_Genmäle HFD Hällfors

Bilaga 6b_Genmäle HFD Hällfors bilaga 1-3

Bilaga E_A Ely kannanotto A 25.9.2019

Bilaga E_B Ely Kannanotto B 25.9.2019

Bilaga_E_C Ely Kannanotoo C 25.9.2019