KUNGÖRELSE: ANSÖKAN OM ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND (MSL 89 §)

En ansökan enligt § 89 i miljöskyddslagen om ändring av miljötillstånd har anhängiggjorts hos
miljöskyddsmyndigheten i Mörskom kommun. Ansökan gäller fastigheten Kapsa (504-405-23-169)
i Mörskom by i Mörskom kommun.

Kungörelsedatum: 17.01.2024.

Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att den här kungörelsen
publicerades.

Sökande: Markku Kantola

Ansökan gäller beslut som byggnads- och miljönämnden i Askola kommun fattade 21.8.2014 § 55,
Ansökan om tillstånd enligt § 35 i miljöskyddslagen för bergsbrytning och krossning av sprängsten
/ Markku Kantola, Päivärinne, Mörskom. Ansökan avser uppdatering av angivna uppgifter, en
förkortning av sommaruppehållet till 15.6–31.7, avskaffande av skyldigheten att bygga bullervallar
och förlängning av tillståndet så att det gäller tills vidare.

Kungörelsen hålls framlagd på Askola kommuns, Mörskom kommuns och Lappträsk kommuns
webbplatser 17.1–23.2.2024. Därtill hålls kungörelsen och beslutsdokumenten framlagda 17.1–
23.2.2024 på adressen www.julkipano.fi.

De vars fördel eller rätt saken gäller kan framföra en skriftlig anmärkning gällande ärendet. Även
andra än sakägare har rätt att framföra sin åsikt om ansökan. Eventuella anmärkningar och åsikter
ska inlämnas i första hand via webbplatsen www.julkipano.fi, alternativt till adressen
Miljöskyddsenheten, Askolantie 28, 07500 Askola eller ymparistonsuojelu@askola.fi, senast
23.2.2024.

Mer information om ansökan ger miljövårdssekreterare Laura Tudeer,
fornamn.efternamn@askola.fi, 040 7639 420.

Byggnads- och miljösektionen i Askola kommun