Ansökan om miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) för skjutbana

Sökande

Pukaron metsästysseura – Pockar Jaktförening ry

Verksamheten och dess placering

Miljötillståndsansökan gäller den befintliga verksamheten vid Pockar Jaktförenings skjutbana på adressen Koivistovägen 223, Pockar. Skjutbanan är belägen på fastigheten 407-410-12-157. Skjutbanan i Pockar anlades 1986.

På skjutbanan finns sammanlagt tre banor:
− älgbana (75 m och 100 m)
− trapbana
− hagelgevärsbana.

Skjutbanan används för jakt- och sportskytte med finkalibriga vapen (mindre än 12,7 mm), det vill säga gevär och hagelgevär. Banan används huvudsakligen av Pockar Jaktförening och Lappträsk jaktvårdsförening. Banan används av cirka 50 personer per år. Lagstadgat skjutprov avläggs på älgbanan. Lappträsk jaktvårdsförening ordnar varje år sammanlagt cirka 5 lagstadgade skjutprov i augusti–september.

Det totala antalet skott per år uppskattas underskrida 10 000 skott. Det kommer inte att ske någon förändring i antalet skott. Sökanden förslår ändå ändring i verksamhetstiderna så att användning av skjutbanan under vardagar skulle vara tillåten till klockan 21.00.

Skjutbanan omges av ekonomiskog. De närmaste bostadshusen ligger öster och väster om skjutbanan på cirka 1,2 kilometers avstånd.

Kungörelsen och ansökningshandlingarna med bilagor finns framlagda 2.9–10.10.2022 på Lappträsk kommuns anslagstavla på adressen www.lapptrask.fi. Delfåendet av kungörelsen anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, det vill säga 9.9.2022.

Med anledning av ansökan har sakägarna, det vill säga de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, möjlighet att framställa en anmärkning. Personer och sammanslutningar som inte representerar sakägarna har rätt att uttrycka sin åsikt.

Eventuella anmärkningar och åsikter ska lämnas in senast 10.10.2022 per e-post till adressen ymparisto@loviisa.fi, till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo (öppet klockan 9.00–16.00), Mariegatan 12, eller per post till adressen Lovisa stad, byggnads- och miljönämnden, PB 77, 07901 Lovisa.

På basis av miljötillståndsansökan fattar Lovisa stads byggnads- och miljönämnd ett tillståndsbeslut med iakttagande av miljöskyddslagen. För mer information kontakta miljöchef Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373, e-post heidi.lyytikainen@loviisa.fi

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022 Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_NETTI

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 1_sijoituspaikkalupa

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 2_Lääninhallituksen päätös

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 3_Tarkastuspöytäkirja_NETTI

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 4_Asianosaiset_päivitetty_NETTI

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 5_Käyttöoikeussopimukset_NETTI

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 6_haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 7_kuormituslaskelma

Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite D_ote YTJ