Oppilaskuljetukset

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET LAPINJÄRVELLÄ

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on 5 km pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioiden muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatka odotuksineen saa kestää alle 13-vuotiaalle enintään 2,5 h ja 13-vuotta täyttäneelle ja erityiskoulussa käyvälle enintään 3 tuntia. Oppilaan kuljettamista ja saattamista voidaan myös avustaa.

Lapinjärvellä koulukuljetuksen saa
– aina, jos matka on vähintään 5 km
– aina, jos matka on vähintään 3 km ja oppilas on luokilla 0-3
– hakemuksesta vaarallisuus- tai rasittavuusperusteella erillisestä hakemuksesta, johon tulee liittää tarvittavat asiantuntijalausunnot.

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja kunnan sivistyslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä palvelun laadukkuus.

Lue lisää meidän koulukuljetusoppaasta:
Lapinjärven sivistyspalveluiden Koulukuljetusopas 01.08.2023 alkaen

Koululiitu-kartat

Mikä Koululiitu?Koululiitu on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta.
Koululiitu-palvelua ylläpitää Ramboll Finland Oy.Katso tästä linkistä Lapinjärven kunnan teiden vaarallisuuden arviot: https://koululiitu.fi/public.php?kunta=407

Kuljetusten käytännön järjestäminen ja noutopiste

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen lähikouluun ja kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Mikäli oppilas käy koulua muussa kuin kunnan osoittamassa koulussa, huoltaja vastaa itse koulumatkoista mahdollisesti syntyvistä kustannuksista. Kuljetuksia voidaan yhdistellä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla lakien, asetusten ja koulukuljetusoppaassa tarkemmin lueteltavien määräysten ja periaatteiden mukaisesti.

Mikäli matka todetaan rasittavaksi tai vaaralliseksi erityisesti talviaikana, voidaan huoltajan anomuksesta myöntää koulukuljetus pelkästään talviajaksi (1.11.-31.3.).

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että hän kulkee osan koulumatkastaan itse. Kotoa haetaan vain perustellusta syystä lääkärintodistukseen tai muuhun erittäin painavaan asiantuntijalausuntoon perustuen. Oppilaalle ilmoitetaan noutopiste, jossa hän odottaa koulukuljetusta. Oppilas voi joutua käyttämään useita eri kuljetusmuotoja koulumatkaan käytettävissä oleva aika huomioiden.

Yläkoulukuljetuksiin liittyen huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä omaan yläkouluun Loviisassa.

 

Koulukuljetushakemus

Kaikkien niiden esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajien, ((vl. 0-6) jotka tarvitsevat lapselleen koulukuljetusta, tulee anoa kuljetusetuutta Wilman kautta.