Lapinjärven kunnan iltapäivätoiminnan suunnitelma

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT LAPINJÄRVELLÄ

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on:

– tukea kodin ja koulun kasvatustyötä,

– tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua,

– edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa,

– ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta,

– tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä

– mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Lapinjärvellä kunta tuottaa iltapäivätoiminnan palvelut itse omana palvelunaan. Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta.

Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta koulupäivän jälkeen. Toiminnassa huolehditaan ympäristön turvallisuudesta ja siitä, etteivät lapset joudu kiusaamisen häirinnän tai väkivallan kohteiksi.

Iltapäivätoiminta vahvistaa lasten itseluottamusta ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä, innostaa ja tukee lapsia omien vahvuuksien löytämiseen ja oman osaamisen kehittämiseen, tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja itsekseen olemiseen, edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia hyödyntämällä ja yhdistämällä luonnollisia kasvuympäristöjä ja pedagogista osaamista sekä tarjoaa avoimen, rohkaisevan ja kiireettömän ilmapiirin.

Yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Lapinjärven kunnan tavoitteena on ihmislähtöisen strategian mukaisesti ottaa lapset mukaan iltapäivätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen lapsen ikäkauden ja kehitystason mukaisesti. Toiminnassa hyödynnetään kirjaston tarjoamia palveluita, Koko Kylän Työhuonetta, liikuntasaleja ja nuorisotilaa osana toimintaympäristöä.

Ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on lapsen huoltajilla. Ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta on ohjaajilla, joiden työtä ohjaavana periaatteena on kasvatuskumppanuus. Koteja kannustetaan osallistumaan yhteistyöhön. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja tiedottamiselle.

Toiminnassa lapsella voi olla huoltajan, opettajan ja ohjaajan kesken sovitulla tavalla mahdollisuus läksyjen tekoon joko omatoimisesti tai tuetusti läksykerhon muodossa.