Perusteltu päätelmä Loviisan ydinvoimalaitoksen YVA-selostuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut 14.1.2022 perustellun päätelmän Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Perustelussa päätelmässä yhteysviranomainen kertoo näkemyksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä perustuu arviointiselostukseen, siitä annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä yhteysviranomaisen omaan tarkasteluun.

Menettelyssä arvioitiin ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella tai vaihtoehtoisesti käytöstä poistamista voimassa olevien käyttölupajaksojen päätyttyä. Vaihtoehdoilla on vaikutusta matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käyttöaikaan. Hankkeeseen sovellettiin myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä niin sanotun Espoon sopimuksen mukaisesti.

Perustellussa päätelmässä työ- ja elinkeinoministeriö totesi arviointiselostuksen täyttävän YVA-lainsäädännön vaatimukset. Tarkastelluilla vaihtoehdoilla ei todettu olevan sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joita ei voitaisi hyväksyä, estää tai lieventää hyväksyttävälle tasolle.

Käytön jatkamisen ympäristövaikutukset ovat kokonaisuutena suuremmat kuin pelkän käytöstäpoistamisen ympäristövaikutukset, sillä myös käytön jatkamisen tapauksessa voimalaitos on lopulta poistettava käytöstä. Ydinvoimalaitoksen merkittävin normaalikäytön aikainen vaikutus on jäähdytysveden purkamisen kuljettama lämpökuorma lähimerialueelle. Hankevaihtoehtojen ympäristövaikutuksia arvioitaessa täytyy kuitenkin huomioida hankkeen energiataloudellinen merkitys, joka on valtakunnallisesti erittäin suuri.

Perusteltu päätelmä on julkaistu 14.1.2022 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/loviisan-yva-selostus. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Asiakirja pidetään nähtävillä vähintään 30 päivää.

Lisätietoja

Jaakko Louvanto, erityisasiantuntija
puh. 050 444 9763, jaakko.louvanto@gov.fi

Linda Kumpula, erityisasiantuntija
puh. 050 412 4425, linda.kumpula@gov.fi

Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 2022

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

Perusteltu päätelmä Loviisan ydinvoimalaitoksen YVA-selostuksesta