Kuulutus eläinsuojan ilmoituksesta

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (138/2019) mukainen ilmoitus eläinsuojasta. Ilmoitus koskee lypsykarjanavetan laajennusta.

Hakija

Maatalousyhtymä Järvinen Aaro, Järvinen Oskar ja Järvinen Riitta
Supliikintie 63
07820 Porlammi
Y-tunnus: 3183201

 Toiminnan sijainti

Lapinjärven kunta, Porlammin kylä
Kumpulankuja 53
07820 Porlammi
Kiinteistön rekisterinumero 407-409-32-59

 Tiivistelmä

Maatalousyhtymä Järvinen Aaro, Järvinen Oskar ja Järvinen Riitta

suunnittelevat maidontuotannon laajentamista. Tällä hetkellä lehmänavetta on Niskavuorenlisä-kiinteistöllä, ja navetassa on 90 lehmää ja 86 hiehoa ja vasikoita sekä kaksi siitossonnia. Osa hiehoista on vuokratiloissa.

Suunnitelmana on rakentaa uusi lypsylehmäpihatto ja tilat alle kuuden kuukauden ikäisille pikkuvasikoille noin kahden kilometrin päähän Kumpulan kiinteistölle Rn:o 407-409-32-59, osoite Kumpulankuja 53, 07820 Porlammi.

Uuteen pihattoon tulee tilat 210 lehmälle ja vasikkalaan tilat 60 alle kuuden kuukauden ikäiselle vasikalle.

Hiehot on tarkoitus kasvattaa Niskavuorenlisän tilalla. 6–24 kuukauden ikäisten hiehojen määrä on noin 120. Niskavuorenlisän tilalla on 1 100 m3:n ja 350 m3:n lietesäiliöt sekä 700 m3:n kuivalantala.

Kaikki lypsylehmät siirtyvät jatkossa uuteen pihattoon Kumpulan kiinteistölle. Uuden pihaton yhteyteen rakennetaan uusi 5 000 m3:n lietesäiliö ja 1 756 m3:n katettu kuivalantala. Lisäksi hyödynnetään olemassa olevaa 1 500 m3:n etälietesäiliötä, joka sijaitsee Niskavuorenlisän kiinteistöllä noin kahden kilometrin päässä. Lypsylaitteiston pesuvesiä ja muita pesuvesiä syntyy noin 1 000 m3 vuodessa, ja laakasiilojen puristenesteet johdetaan keräilykaivon kautta lietesäiliöön.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat liitteineen pidetään nähtävillä 22.3.-2.5.2022  verkkosivustolla, osoitteessa www.lapinjarvi.fi.

Hakemuksen johdosta asianosaisilla eli niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus muistutuksen tekoon. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on viimeistään 2.5.2022 toimitettava osoitteeseen Loviisan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 11, 07901 Loviisa tai sähköisesti osoitteeseen ymparisto@loviisa.fi.

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tarkastaa ympäristölupahakemuksen ja tekee sen johdosta ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen.

Lisätietoja ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä:

Maija Lehtomäki, puh. 040 777 3460 tai ymparisto@loviisa.fi.

Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta

Allekirjoitussivu

ARK_Biokaasulaitos Asemointiluonnos

Biokaasulaistksen suunnitelma kuulutukseen

Biokaasulaitoksen toteutussuunnitelma Maatalousyhtymä Järvinen Aaro

ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE

Järvinen_asema

Järvinen_biokaasureaktori

Järvinen_laakasiilo

Järvinen_lantala

Järvinen_ls

Järvinen_pihatto

Järvinen_vasikkala

Lantamäärälaskelma

Liite 1 Yleiskuvaus

Sijaintikartta Kumpula