Kielto järjestää harrastustoimintaa, yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia 15.4.-28.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut (31.3.2021) määräyksen, jossa se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotilois-sa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alu-eellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilai-suuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henki-löä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Viranhaltijapäätös § 31: KIELTO JÄRJESTÄÄ HARRASTUSTOIMINTAA, YLEISÖTILAISUUKSIA JA YLEISIÄ KOKOUKSIA