SIVISTYSTOIMEN TIEDOTE 10.8.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat päivittäneet suositukset varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen sekä korkeakoulutuksen järjestämisestä koronaepidemian aikana. Syyslukukauteen valmistaudutaan Lapinjärvellä näiden suositusten pohjalta samoilla terveysturvallisilla käytännöillä kuin tähänkin asti: kouluissa ja päiväkodissa huolehditaan hyvästä hygieniasta ja ilmanvaihdosta, vältetään tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestetään tilat mahdollisimman väljästi. Oireisena ei tule osallistua varhaiskasvatukseen tai opetukseen. Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi THL:n ja paikallisten viranomaisten suositusten mukaisesti. Kunta tiedottaa koronaohjeista ja suosituksista kunnan kotisivuilla. Lisäksi koulut ja päiväkoti tiedottavat huoltajia suoraan Wilman kautta. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi.

 

Koulujen alkaminen

Koulut alkavat Lapinjärvellä maanantaina 16.8.2021 klo 9.00. Esi- ja perusopetus aloitetaan lähiopetuksessa normaaliin tapaan. Koulut tiedottavat koteja Wilman kautta. Lapinjärven kunta päättää lähi- ja etäopetuksesta tartuntatautilain nojalla tehtävien päätösten pohjalta. Yksittäisille oppilaille voidaan tarvittaessa tehdä tartuntatautilain mukaan päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, jos oppilas on määrätty karanteeniin tai oppilas on sairastunut koronavirukseen. Kokonaisista opetusryhmistä tai kouluista tehdään tarvittaessa omat päätökset tartuntatautilain mukaan, mikäli tarvetta ilmenee. Sivistystoimi toimii kiinteässä yhteistyössä niin huoltajien kuin paikallisen terveysviranomaisten kanssa.

Kunta järjestää yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistyksen kanssa suojatiepäivystyksen koulujen alkaessa. Ilmoittautuminen suojatiepäivystykseen rehtori Ann-Mari Koivulalle ( etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi ).

 

Koulukuljetukset

Sivistyslautakunta on päivittänyt uudet koulukuljetusperiaatteet. Periaatteet ovat voimassa uuden lukuvuoden käynnistyessä. Koulukuljetusten järjestämistä koskevat periaatteet on koottu koulukuljetusoppaaseen. Päivitetty koulukuljetusopas löytyy täältä.

Jos oppilaan koulumatka ylittää kolme kilometriä vuosiluokilla 0–3 tai viisi kilometriä vuosiluokilla 4-6, on oppilas automaattisesti oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen. Huoltajien ei tarvitse silloin anoa kuljetusta erikseen. Mikäli huoltaja katsoo oppilaan tarvitsevan koulukuljetusta tien vaarallisuuteen tai rasittavuuteen perustuen tai huoltaja ei muutoin ole tyytyväinen järjestelyihin (esim. noutopisteeseen), tulee huoltajan anoa oikeutta tai muutosta koulukuljetukseen erillisellä anomuksella. Anomus osoitetaan sivistystoimenjohtajalle sähköpostitse.

Kunta seuraa koulukuljetusten laatua ja toteutumista sopimusaikana. Kunta on määritellyt yhteyshenkilön, johon vanhemmat ja koululaisautonkuljettajat voivat olla yhteydessä. Yhteyshenkilö ilmoitetaan huoltajille Wilman välityksellä lukuvuosittain.