Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

Viiskivi Oy (Markku Kantola) hakee Myrskylän kunnan maa-aineslupaviranomaiselta lupaa ottaa maa-aineksia Kapsan tilalla (504-405-23-169) Myrskylässä. Ottamisalueen pinta-ala on 4,0 ha ja haettu kokonaisottomäärä on 400 000 m3 10 vuoden aikana. Alueella on voimassa oleva ympäristölupa kallion louhinnalle ja murskaukselle ja alueen maa-ainesten ottolupa päättyy vuonna 2022.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 9.9.-18.10.2021 välisenä aikana sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan maa-aineslain 13 §:n mukainen mahdollisuus tulla kuulluksi. Mahdolliset hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloaikana ensisijaisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteeseen rakennus- ja ympäristölautakunta, Askolantie 28, 07500 Askola.

Lisätietoja hakemuksista antaa ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola, 040 7639 420, etunimi.sukunimi@askola.fi

 

Askolassa 9.9.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta