Koskenkylänjoen kalatalousalue

KUTSU KOSKENKYLÄNJOEN KALATALOUSALUEEN YLEISKOKOUKSEEN

Koskenkylänjoen kalatalousalueen sääntömääräinen yleiskokous pidetään keskiviikkona 6.4.2022, klo 18.00
Lapinjärven Wasargårdissa (os. Järventaustantie 22, 07800 Lapinjärvi).

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteyden kautta. Etäosallistumisesta tulee tehdä
ilmoitus toiminnanjohtajalle sampo.vainio@vesi-ilma.fi tai 050-592 2514 viimeistään tiistaina 5.4.2022 klo
18:00.

Mahdolliset äänestykset ja vaalit kokouksessa järjestetään erikseen sovittavalla tavalla. Äänioikeutetut
etäosallistujat osallistuvat tarvittaessa lähettämällä tekstiviestin ääntenlaskijoiden numeroon, joka
ilmoitetaan kokouksessa. Mahdolliset ongelmat tietoliikenneyhteyksissä tai teknisissä apuvälineissä eivät
estä vuosikokouksen läpivientiä paikalla olevien kesken.

Kokousesitelmä: Lapinjärvi-projekti. Kimmo Karell, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistys ry.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hallitus
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja ja sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2021 ja päätetään sen hyväksymisestä
7. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä sekä kalatalousalueen hallitukselle ja toimihenkilöille
9. Päätetään toimintavuoden 2021 tuloksen vaatimista toimenpiteistä
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022
11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet estyneiden tilalle
(Erovuoroiset hallituksen jäsenet v.2022; Juha Kekki, Timo Rekola, Timo Salmia, Ben Silfvast).
Korjataan kirjausvirhe vuodelta 2021 Arvo Turusen uudelleenvalintaan liittyen.
13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
14. Valitaan kalatalousalueelle tilintarkastaja / tilintarkastustoimisto / varatilintarkastaja
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden
omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50
hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta
vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.
Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan.
Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on oikeus
yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla on 3 ääntä, vähintään 500
mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla 2 ääntä sekä muita jäseniä
edustavilla edustajilla 1 ääni.

Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään kolmen (3) jäsenen edustajana ja käyttää niille kuuluvaa
äänivaltaa. Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yhdeksi äänivaltaiseksi
jäseneksi.

Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla
kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla. Asiakirjoja tarkastetaan ennen kokousta klo 17:30 alkaen.
Etäosallistujat lähettävät asiakirjat sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä.

Henkilövaaleissa etäosallistujat käyttävät äänestämiseen puhelinta, mikäli ei kokous 2 § kohdassa ole
sopinut nimenhuutoäänestyksestä tai kädennostoäänestyksestä myös henkilövaaleissa. Äänestämiseen
edustajan täytyy käyttää puhelinta, jonka yhteys äänioikeutettuun kokousedustajaan voidaan todeta.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävinä kalatalousalueen kotisivulla www.koskenkylanjoki.fi 23.3.2022 alkaen,
jossa myös kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 14.-30.4.2022. Kokouskutsu ja kokouksen
pöytäkirja on samaan aikaan nähtävillä Lapinjärven kunnan ilmoitustaululla. Kokouksen asiakirjat voi myös
pyynnöstä saada sähköpostilla ja poikkeustapauksessa kirjeenä.

Ilmoittautumiset, valtakirjat ja kysymykset toiminnanjohtajalle: Sampo Vainio, sampo.vainio@vesi-ilma.fi
tai 050-592 2514.

21.3.2022 Koskenkylänjoen kalatalousalueen hallitus