Husulanmäen asemakaavan muutos, vireilletulo sekä yleisötilaisuus

(MRL § 63, MRA § 30)

Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.10.2022 § 164 päättänyt ilmoittaa Husulanmäen asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi. Samassa yhteydessä julkaistaan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS.

Suunnittelualue sijaitsee Ingermaninkylän koillisosissa, noin kahden kilometrin päässä Kirkonkylän keskustasta, sijoittuen sen länsipuolelle. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Lapinjärveen, idässä metsittyneisiin entisiin peltoalueisiin, etelässä valtatie 6:een ja lännessä Latokartanon asuinalueeseen sekä maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen.

Alueen asemakaava on korttelialueiden osalta pääosin toteutumaton. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa alueelle pientalorakentamista erillisille tonteilleen sekä tarkistaa kaavamääräyksiä ja rakentamistapaohjetta siten, että edesautetaan alueen toteutumista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30,5 hehtaaria.

 

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa tekninen johtaja Kristiina Tikkala, puh. 044 720 8652, kristiina.tikkala(at)lapinjarvi.fi.

 

Vireilletuloilmoitusta ja OAS:aa pidetään nähtävillä 21.11- 4.12.2022 kunnan kotisivuilla www.lapinjarvi.fi sekä asiointipisteessä, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi. Tänä aikana osalliset voivat ilmaista niistä kirjallisia tai suullisia mielipiteitä. OAS on saatavilla koko kaavahankkeen ajan ja sitä täydennetään tarvittaessa hankkeen edetessä.

Alueen asemakaavan muutoksesta järjestetään 21.11.2022 yleisötilaisuus ensin suunnittelualueella, Husulantiellä klo 15:00 ja kunnanvirastolla klo 17:00. Tällöin osallisilla on mahdollisuus keskustella asemakaavan muutoksesta kunnan edustajien ja kaavaa laativan konsultin kanssa.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavamuutoksen vireilletulosta on toimitettava kirjallisesti tekniselle lautakunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteeseen kunta@lapinjarvi.fi tai postitse osoitteeseen: Lapinjärven kunta, tekninen lautakunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi.

Lapinjärvi 17.11.2022

Kunnanhallitus

OAS Lapinjärvi Husulanmäki AKM

khn ote311022_164