Ely-keskuksen kuulutus

Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
 
Julkinen kuulutus, valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022-2027

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Kuulutuksen julkaisupäivä

21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sivulla www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito .

Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

 

Muutoksenhaku ja valitusaika

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätietoja

Antti Mäntykoski, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, p. 0295 021 434, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi