KUULUTUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUKSESTA (YSL 89 §)

Myrskylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on vireillä ympäristönsuojelulain 89 §
mukainen muutoshakemus Myrskylän kunnan Myrskylän kylän kiinteistöllä Kapsa (504-405-23-
169).

Kuulutuksen julkaisupäivä: 17.1.2024.

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta.

Hakija: Markku Kantola

Hakemus koskee Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä 21.8.2014 § 55,
Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen lupahakemus koskien kallion louhintaa ja louheen
murskausta / Markku Kantola, Päivärinne Myrskylä. Lupaan haetaan tietojen ajantasaistuksia,
kesätauon supistamista 15.6.-31.7. väliseksi ajaksi, meluvallien rakentamisvelvoitteen poistamista
sekä luvan jatkamista toistaiseksi voimassa olevana.

Kuulutus on nähtävillä Askolan, Myrskylän ja Lapinjärven kuntien verkkosivuilla 17.1.-23.2.2024.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä 17.1.-23.2.2024 osoitteessa www.julkipano.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen asiasta. Myös muilla kuin
asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet
tulee jättää ensisijaisesti www.julkipano.fi -sivuston kautta tai osoitteeseen
Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu@askola.fi
viimeistään 23.2.2024.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Laura Tudeer,
etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 7639 420.

Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto