Ehdokasasettelu vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Kuntalain 10 §:n ja vaalilain 145 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että 28. päivänä lokakuuta 2012 Lapinjärven kunnassa toimitettavissa kunnallisvaaleissa valitaan 21 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

Vaalilain 34 §:n nojalla keskusvaalilautakunta on määrännyt, että ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanne Sjöblomille Lapinjärven kunnantoimistossa 17. päivänä syyskuuta 2012 klo 9-17 tai 18. päivänä syyskuuta 2012 klo 9-16.

Ehdokashakemukset on annettava viimeistään 18.9.2012 klo 16 ja ne saadaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle osoitteella Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi myös postitse, mutta silloinkin niiden tulee olla perillä edellä mainittuna aikana.

Vaaliasiamiehillä, joille keskusvaalilautakunta on vaalilain 36 §:n 3 momentin mukaisesti esittänyt huomautuksia, on oikeus viimeistään 26.9.2012 klo 16 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja.

Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä tarvittavat ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa tai kotikuntaa koskevia tarkistuksia. Vaalilain 40 §:n 2 momentin tarkoittama ehdokashakemuksen peruutus vaaliasiamiehen on kirjallisesti tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 27.9.2012 klo 12.

Lapinjärvellä 30.8.2012

Lapinjärven kunnan keskusvaalilautakunta