Aluehallintoviraston päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojallaHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirinkun-tienalueilla kaikki sisä-ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuu-det ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6(kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voi-daan varmistaa noudattaen opetus-ja kulttuuriministeriön ja Ter-veyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 22.2.2021-14.3.2021.

Tällä päätöksellä kumotaan 27.1.2021 annettu aluehallintoviraston-määräys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien aluei-den osalta ajalta 22.2.2021-28.2.2021.

Päätös_ TTL58 § HUSalue 220221-140321

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020