Kuulutus Ilmoitus sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan asian vireilläolosta

Kymen jätelautakunta valmistelee jätelain mukaista päätöstä kunnan vastuulla olevan sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Jätelaki vaatii kuntia päättämään uudelleen sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmästä, jos niissä on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä (sopimusperusteinen) jätteenkuljetus. Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusten osalta tämä koskee Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntia.

Jätelautakunta tulee päättämään noudatetaanko kyseisissä kunnissa jatkossa nykyistä kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta vai siirrytäänkö kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen

(Jätelaki 37§ ja 149§ mom. 4).

Päätöksen valmistelua varten kaikille asianosaisille varataan mahdollisuus lausua kyseessä olevasta asiasta (Hallintolaki 41§). Sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva tausta-aineisto asetetaan nähtäville kuntien ilmoitustauluille sekä Kymen jätelautakunnan internetsivuille www.kymenjatelautakunta.fi .

Mielipiteet ja kannanotot tulee toimittaa kirjallisena, vapaamuotoisena Kymen jätelautakunnalle osoitteella PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostilla tekninenjaymparisto@kouvola.fi .

Lausunnot tulee otsikoida ”lausunto sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmästä 7629/14.06.00/2015” ja niiden on oltava perillä 13.11.2015 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja Leena Rautiainen, puh. 02061 58143.

Kouvolassa 1.10.2015 Kymen jätelautakunta