Обов’язкове навчання дітей 7-18 років / 7-18 vuotiaiden lasten oppivelvollisuus / Compulsory education of children aged 7-18

*Suomenkielinen teksti alempana

*English translation below

Обов’язкове навчання дітей 7-18 років

Брошура містить огляд початкової та неповної середньої освіти у Фінляндії.

Початкова та неповна середня освіта у Фінляндії надає базову інформацію про структуру освіти. Крім того, тут міститься інформація, наприклад, про предмети та трансверсальні навички в початковій та неповній середній освіті, принципи оцінювання та спеціальні послуги для учнів із мігрантським та багатомовним походженням.

Початкова та неповна середня освіта у Фінляндії-in Ukrainian_0

Усі діти віком 7–18 років, які постійно проживають у Фінляндії, мають здобути обов’язкову освіту. Це стосується також тих, кому надано тимчасовий захист, за умови, що вони зареєстровані у Фінляндії за місцем проживання. Саме реєстрація за місцем проживання зобов’язує дітей і підлітків до здобуття обов’язкової освіти. Зобов’язання виникає того року, коли дитині виповнюється сім. Для здобуття обов’язкової освіти муніципалітети організовують навчання в школах. Навчання є загальноосвітнім і триває в основному дев’ять років. Шість років припадає на навчання в молодших класах і три роки – на навчання в середніх.

У муніципалітеті Лапінярві навчання в молодших класах організоване в двох відділеннях фінськомовної школи Гільди Кякікоскі (Hilda Käkikosken koulu): у селі Лапінярві (класи 0–3) та в селі Порламмі (класи 4–6), а також у шведськомовній школі в селі Лапінярві (Kapellby skola). Обидві школи надають якісну базову загальну освіту. Школи співпрацюють з опікунами й намагаються враховувати потреби учнів якомога краще.

 

Hilda Käkikosken koulu, село Лапінярві: Koulutie 16, 07800 Lapinjärvi, директор школи Тітта Вякевя, тел. 044 581 8076 або titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Hilda Käkikosken koulu, село Порламмі: Koulupolku 3, 07820 Porlammi, директор школи Тітта Вякевя, тел. 044 581 8076 або titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Kapellby skola, Lapinjärventie 45, 07800 Lapinjärvi, директор школи Анн-Марі Койвула, тел. 050 331 7810 або ann-mari.koivula(at)lapinjarvi.fi

Навчання в середніх класах як фінською, так і шведською мовою організоване в місті Ловііса. Loviisa, директор школи Тімо Тенгунен, тел. 0440 555 332 або timo.tenhunen(at)loviisa.fi

 

На навчанні в середніх класах (класи 7–9) обов’язкова освіта не закінчується. Старшим класам відповідає здобуття середньої освіти. Перед закінченням останнього року навчання в середніх класах учень повинен подати заяву на продовження навчання в закладі професійної освіти (здобути ступінь першого або другого рівня професійної освіти), у ліцеї, пройти підготовче навчання до здобуття середньої освіти (TUVA) або пройти інше обов’язкове навчання, як-от навчання в народному університеті або навчання іноземною мовою. Дізнайтеся більше про організацію фінської системи освіти: https://www.oph.fi/en/education-system

Учень, який пройшов обсяг навчального курсу базової загальноосвітньої школи, але якому бракує навичок володіння фінською або шведською мовою на достатньому для здобуття середньої освіти рівні, подає заяву на здобуття базової загальної освіти для дорослих, підготовче навчання до здобуття середньої освіти (TUVA) або навчання в народному університеті, де дотримуються типових навчальних планів для інтеграційного навчання дорослих іммігрантів або навчальних планів для навчання іммігрантів, рекомендованих Національним агентством Фінляндії з питань освіти.

Вступ на подальше навчання відбувається в рамках державного набору на навчання або в інший спосіб, як-от шляхом подання заяви напряму до навчального закладу в рамках додаткового набору на навчання. Учень, який здобув базову загальну освіту, подає заяву на продовження навчання передусім в рамках єдиного набору на навчання, який проводять щороку в лютому–березні. Більше інформації про єдиний набір на навчання ви знайдете за адресою: https://opintopolku.fi/konfo/en/

 

7-18 vuotiaiden lasten oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvilla kaikilla perusopetusikäisillä 7-18-vuotiailla lapsilla on oppivelvollisuus. Myös tilapäistä suojelua saavat oppilaat ovat oppivelvollisia mikäli heillä on kotikunta Suomessa. Kotikunnan myötä lapselle ja nuorelle tulee oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Kunnat järjestävät perusopetusta oppivelvollisuuden toteuttamiseksi. Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, joka kestää pääsääntöisesti yhdeksän vuotta. Alakoulu on kuusivuotinen ja yläkoulu kolmivuotinen.

Lapinjärvellä toimii kaksi alakoulua: suomenkielinen Hilda Käkikosken koulu, jolla on kaksi toimipistettä, toinen kirkonkylällä (vl 0-3) ja toinen Porlammin kylällä (vl 4-6), sekä  ruotsinkielinen koulu Kapellby skola. Molemmat alakoulut tarjoavat laadukasta perusopetusta. Koulut tekevät yhteistyötä huoltajien kanssa, ja oppilaiden tarpeet pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin.

Hilda Käkikosken koulu, kirkonkylän toimipiste: Koulutie 16, 07800 Lapinjärvi, Koulunjohtaja Titta Väkevä, p. 044 581 8076 tai titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Hilda Käkikosken koulu, Porlammin toimipiste: Koulupolku 3, 07820 Porlammi, Koulunjohtaja Titta Väkevä, p. 044 581 8076 tai titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Kapellby skola, Lapinjärventie 45, 07800 Lapinjärvi, Koulunjohtaja: Ann-Mari Koivula, p. 050 331 7810 tai ann-mari.koivula(at)lapinjarvi.fi

Sekä suomen- että ruotsinkieliset yläkoulupalvelut järjestetään Loviisassa. Lue tästä oppilaan koulupaikan määräytymisestä Loviisassa

Loviisan kaupunki/Koulutuspäällikkö Timo Tenhunen: 0440 555 332 tai timo.tenhunen(at)loviisa.fi

 

Oppivelvollisuus jatkuu myös perusopetuksen jälkeen. Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä ammatilliseen koulutukseen (ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto), lukiokoulutukseen, tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen, kuten kansanopistojen oppivelvollisisille suunnattuihin koulutuksiin tai vieraskieliseen koulutukseen.

Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän, mutta jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, ohjataan hakeutumaan aikuisten perusopetukseen, TUVA-koulutukseen tai kansanopistoissa järjestettävään koulutukseen, jossa noudatetaan aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita tai Opetushallituksen maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuositusta.

Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin tapahtuu valtakunnallisten hakumenettelyjen kautta tai muulla menettelyllä, esim. hakemalla suoraan oppilaitokseen jatkuvan haun kautta. Perusopetuksen päättävä nuori hakee ensisijaisesti yhteishaussa, joka toteutetaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Lisätietoa perusopetuksen jälkeisestä yhteishausta ym: https://opintopolku.fi/konfo/fi/

 

Compulsory education of children aged 7-18

Primary and lower secondary education in Finland contains basic information on the structure of education. In addition, it provides information, for example, on the subjects and transversal skills in primary and lower secondary education, the principles of assessment and special services for pupils with migrant and multilingual background.

Primary and lower secondary education in Finland-2022-Net-RGB_0

All children aged 7-18 living permanently in Finland have compulsory education. Pupils receiving temporary protection are also required to attend school if they have a domicile in Finland. With a place of domicile, children and young people are obliged to study. Compulsory schooling begins the year the child turns seven. Municipalities organize basic education to fulfill compulsory education. Basic education is general education that generally lasts nine years. Elementary school is six years and middle school is three years.

There are two elementary schools in the municipal of Lapinjärvi: the Finnish-language Hilda Käkikosken koulu, which has two locations, one in the main village (grades 0-3) and the other in Porlammi village (grades 4-6), and the Swedish-language school Kapellby skola. Both elementary schools offer high-quality basic education. The schools cooperate with the guardians, and the students’ needs are taken into account as best as possible.

 

Hilda Käkikosken koulu school, in the main village: Koulutie 16, 07800 Lapinjärvi, Head of School Titta Väkevä, tel. 044 581 8076 or titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Hilda Käkikosken koulu, Porlammi village: Koulupolku 3, 07820 Porlammi, Head of School Titta Väkevä, tel. 044 581 8076 or titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Kapellby skola, Lapinjärventie 45, 07800 Lapinjärvi, Head of School: Ann-Mari Koivula, tel. 050 331 7810 or ann-mari.koivula(at)lapinjarvi.fi

 

Both Finnish and Swedish middle school services are organized in Loviisa.

City of Loviisa/Head of Education Timo Tenhunen: 0440 555 332 or timo.tenhunen(at)loviisa.fi

 

Compulsory education continues even after basic education. Before the end of the last year of basic education, the compulsory student must apply for vocational education (basic vocational qualification or professional diploma), upper secondary education, preparatory education for a degree or other education that falls under the scope of compulsory education, such as education aimed at compulsory education at folk universities or foreign language education. Read more about the Finnish education system here: https://www.oph.fi/en/education-system

A pupil who has completed the curriculum of basic education, but who lacks sufficient Finnish or Swedish language skills to complete post-basic education, is directed to apply for basic education for adults, preparatory education for a degree or education organized in folk schools, which follows the basics of the curriculum for integration education for adults or the curriculum recommendation of the Board of Education for immigrants.

Applying for post-primary education takes place through national application procedures or by another procedure, e.g. by applying directly to the educational institution through a continuous search. Young people who are finishing basic education primarily apply in the joint application, which is carried out annually in February-March. Read more about applying by the joint application: https://opintopolku.fi/konfo/en/